DOKUMENTI

Poslovnik o radu UO

Na temelju članka 22. Statuta Planinarskog društva Promina, Upravni Odbor na svojoj 13. sjednici, održanoj 27.6.2024.g, donosi:

P O S L O V N I K

O RADU UO

  I. OPĆE ODREDBE                                 

Članak 1.

Poslovnikom o radu UO Planinarskog društva Promina (u daljnjem tekstu: UO) uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednice, način rada na sjednici, način donošenja i izvršenja akata, te druga pitanja bitna za rad UO.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve članove UO, kao i ostale prisutne na sjednicama UO.

Članak 3.

UO saziva i rukovodi s njime Predsjednik Društva, a u slučaju spriječenosti predsjednika Dopredsjednik Društva .

Sjednicu UO mogu sazvati i 3 (tri) člana UO na način da upute zahtjev Predsjedniku. Rok za sazivanje sjednice je 20 (dvadeset) dana od dostavljenog zahtjeva.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu UO na zahtjev 3 (tri) člana UO, sjednicu mogu sazvati ista 3 (tri) člana UO u roku od 3 (tri) dana od proteka roka (20 dana). Po isteku roka smatra se da su predlagači odustali od zahtjeva.

Članak 4.

Članovi UO pozivaju se na sjednicu u pravilu pisanim pozivom, putem nekog od elektronskih servisa (email, SMS, WhatsApp) minimalno 5 (pet) dana prije održavanja sjednice, s prijedlogom dnevnog reda, materijalima te vremenom i mjestom održavanja sjednice.

Poziv na sjednicu UO mora sadržavati:

 - Znak (logotip) Društva

 - Mjesto i vrijeme održavanja sjednice

 - Prijedlog dnevnog reda s kojim se prilažu materijali ako ih ima

 - Pečat Društva ako je pisani poziv, bez pečata ako je poziv razaslan u elektronskom obliku

Iznimno, u osobito žurnim slučajevima, sjednica UO može se sazvati i u roku kraćem od 5 dana. U tom slučaju prijedlog dnevnog reda može se predložiti na početku sjednice. U osobiti žurnim slučajevima, sjednica UO može se sazvati telefonom, Whatsapp pisanim ili video sazivom, elektronskom poštom ili na neki drugi način, o čemu odlučuje Predsjednik.

Članak 5.

Sjednicama UO mogu prisustvovati i ostali aktivni članovi društva, sudjelovati u raspravi ali bez prava na odlučivanje.

Sjednicama UO mogu prisustvovati, temeljem potrebe utvrđene od strane članova UO, i druge stručne osobe čije bi sudjelovanje doprinijelo kvalitetnom donošenju zaključaka i odluka od neposredne važnosti za unapređenje rada Društva.

Osobe koje nisu članovi UO mogu sudjelovati na sjednici isključivo temeljem prethodnog poziva od strane članova UO, bez mogućnosti donošenja odluka ili glasovanja.

Članak 6.

Članovi UO obvezni su prisustvovati sjednicama, te svojom aktivnošću i stručnošću, doprinijeti razvoju i unapređenju rada Društva. Član koji ne može prisustvovati sjednici dužan je izvijestiti predsjednika UO o nemogućnosti prisustvovanja.

U tom smislu svaki član ima pravo tražiti sve potrebite informacije iz tajništva Društva koje bi mu mogle pripomoći u donošenju odluka o bitnim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Članak 7.

Ukoliko se član UO tijekom kalendarske godine ne odazove na više od 50% sjednica sazvanih sukladno odredbama ovog Poslovnika, podliježe disciplinskoj odgovornosti.

U razdoblju između izbornih skupština, UO odbor može zbog opravdanog razloga, a u interesu uspješnijeg rada odbora, kooptirati jednog do dva  člana iz redova aktivnih članova Društva u sastav UO odbora. Za to je potrebna jednoglasna odluka Upravnog odbora o svakom kooptiranom članu. Pri tome broj kooptiranih članova ne može biti jednak ili veći od broja  članova odbora koje je izabrala Skupština. Kooptirani  član ima sva prava i obaveze kao i članovi UO odbora izabrani na Skupštini. Mandat kooptiranog člana UO odbora može trajati do isteka mandata UO odbora koji ga je kooptirao ili do isključenja iz UO odbora na osnovu jednoglasne odluke svih članova UO odbora.

Kriteriji  za isključenje člana UO jednaki su onima koji su propisani u Pravilniku o članstvu PD Promina.

Članak 8.

Na sjednicama UO glasovanje o pojedinim odlukama obavlja se javno, dizanjem ruku, osim u slučaju ako više od polovice članova zahtijeva tajno glasovanje o nekoj odluci po točkama dnevnog reda.

Tajno glasovanje vrši se putem listića, a za njegovu provedbu zadužuje se Tajnik Društva.

Članak 9.

Predsjednik UO brine se o redu na sjednici i mora omogućiti svim članovima isti tretman u pogledu prava na diskusiju, omogućiti da tijek rasprave i sama sjednica teku neometano.

Članovi UO obvezni su rješavati i raspravljati o svim pitanjima iz svoje nadležnosti kao i donositi odluke sukladno obvezama propisanim u članku 23. Statuta Društva.

U slučaju da neki od članova UO ometa sjednicu, predsjednik može primijeniti mjere utvrđene člankom 12. Poslovnika o radu Skupštine.

II. TIJEK SJEDNICE 

Članak 10.

Sjednicom UO predsjedava predsjednik.

Na početku sjednice predsjednik utvrđuje da li je sjednici nazočan potreban broj članova UO za pravovaljano odlučivanje.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice, predsjednik predlaže članovima prihvaćanje teksta zapisnika s prošle sjednice. O primjedbi na zapisnik odlučuje UO, a prihvaćena primjedba unosi se u zapisnik i njegov je sastavni dio.

Članovi UO prije prelaska na dnevni red mogu postavljati pitanja i tražiti odgovore iz djelokruga rada predsjednika, UO, te sekcija i drugih radnih tijela Društva.

Članak 11.

Predsjednik i članovi UO mogu kod utvrđivanja dnevnog reda sjednice predložiti da se pojedine točke izostave ili dopuni dnevni red, o čemu odlučuje UO.

U slučaju iz prethodne stavke potrebno je obrazložiti žurnost unošenja ili izostavljanja takvog prijedloga.

Članak 12.

Dnevni red utvrđuje se temeljem prethodno dostavljenog pisanog prijedloga i na osnovu izmjene ili dopune dnevnog reda.

UO se najprije izjašnjava o prijedlozima za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, a nakon toga predsjednik daje na usvajanje dnevni red.

Članak 13.

Nakon usvajanja dnevnog reda, započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, i to redom kako su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.

Prva točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, a zatim slijedi izvješće predsjednika o izvršenju zadaća s prethodne ili prethodnih sjednica UO, te o drugim pitanjima vezanim za rad Društva o čijem prihvaćanju se izjašnjavaju članovi UO.

Članak 14.

Razmatranje svake točke dnevnog reda temelji se na uvodnom izlaganju predlagača odnosno ovlaštene osobe ili na osnovu pisanog prijedloga.

Svaki član UO ima pravo neometano govoriti o svakom predmetu koji je na dnevnom redu sjednice.

Ako je u raspravi potrebno objašnjenje, predsjednik može dopustiti da se govori i mimo prijavljenog redoslijeda za raspravu.

Članak 15.

Članovima UO i drugim nazočnima predsjednik daje riječ za sudjelovanje u raspravi po redu kako su se prijavili dizanjem ruke.

Osoba koja dobije riječ mora se pridržavati točke dnevnoga reda. U protivnom može dobiti opomenu od predsjednika, a nakon druge opomene predsjednik ima pravo oduzeti riječ toj osobi.

Predsjednik je dužan brinuti se da govornika nitko ne ometa u izlaganju.

Članak 16.

Član UO koji nije nazočan na sjednici može se o predmetu izjasniti pisanim putem. Pisano izvješće se čita na kraju rasprave o toj točki dnevnog reda.

Članak 17.

Ako UO tijekom rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda ocijeni da se na temelju iznesenih činjenica ne može odlučivati, može zatražiti dopunsko obrazloženje ili podatke odnosno odrediti da će se o toj točki raspravljati na jednoj od idućih sjednica UO.

Članak 18.

Ako točka dnevnog reda, o kojoj se razmatra na sjednici UO, ne zahtjeva donošenje odluke ili zaključka, prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Članak 19.

Kad se procijeni da će rasprava ili cijela sjednica trajati duže, predsjednik može ograničiti vrijeme trajanja izlaganja članova UO ili drugih osoba pozvanih na sjednicu.

Također predsjednik može predložiti UO zaključivanje pojedine točke dnevnog reda i prije nego što je lista prijavljenih govornika iscrpljena.

Članak 20.

Član UO može podnijeti amandman na svaki prijedlog ili pitanje stavljeno na dnevni red sjednice UO.

Prije prelaska na raspravu o podnijetom amandmanu, predsjednik će zatražiti mišljenje o istom od podnositelja prijedloga koji je podnio amandman. Ako ima više amandmana po jednom pitanju dnevnog reda, predsjednik stavlja svaki amandman na glasovanje po redu predlaganja.

Ako podnositelj prijedloga prihvati amandman, o amandmanu se ne raspravlja, jer je time postao sastavni dio prijedloga.

Podnositelj amandmana može povući amandman u tijeku rasprave sve do stavljanja na glasovanje.

Ako UO usvoji amandman, isti postaje sastavni dio prijedloga.

Članak 21.

Kad se dnevni red iscrpi predsjednik zaključuje sjednicu UO.

III. NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 22.

Kada je završena rasprava o točki dnevnog reda, predsjednik utvrđuje prijedlog odluke i stavlja je na glasovanje.

Ako za rješavanje pojedinog pitanja ima više prijedloga, glasovanje se obavlja onim redom kojim su prijedlozi podneseni.

Kao prvi prijedlog smatra se prijedlog podnesen uz poziv za sjednicu.

Članak 23.

Glasovanje na sjednicama UO je javno, ako UO ne odluči drugačije.

Glasovanje se obavlja javno, dizanjem ruke «za» ili «protiv» prijedloga.

UO pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, neke točke se izglasavaju većinom prisutnih, a neke (statut, godišnji plan i program ili izvješće o radu) većinom članova UO.

Odluka, zaključak ili drugi akt UO donesen je ako za njegovo donošenje glasuje natpolovična većina ukupnog broja članova UO.

Poimenično glasovanje određuje predsjednik.

Članak 24.

Član UO može se suzdržati od glasovanja ako je bio protiv stavljanja na dnevni red točke o kojoj se glasuje.

Predsjednik UO zaključuje rezultate glasovanja o pojedinoj točki dnevnog reda.

Svaki član može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 25.

Član UO koji je glasovao protiv donesene odluke, zaključka ili drugog akta može u roku od 3 (tri) dana od održane sjednice podnijeti pisano obrazloženje glasovanja koje se prilaže zapisniku.

Članak 26.

Predsjednik mora prijedlog koji se daje na glasovanje jasno formulirati kako bi se članovi UO mogli izjasniti «za» ili «protiv» prijedloga.

Članak 27.

Ovisno o žurnosti i važnosti odlučivanja o pojedinom pitanju, predsjednik može odrediti da se o određenom prijedlogu glasovanje provede pisano, telefonom, elektronskom poštom i sl.

U slučaju iz prethodnog stavka, odluka, zaključak ili drugi akt mogu se donijeti i bez održane sjednice. Sjednica je pravovaljana i telefonski.

IV. ZAPISNIK SJEDNICE

Članak 28.

O radu UO vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi Tajnik Društva. U slučaju izostanka istog predsjednik će odrediti osobu za vođenje zapisnika između prisutnih članova UO.

Zapisnik se vodi u 2 (dva) primjerka od kojih se jedan čuva u Društvu kao dokument trajne vrijednosti, a jedan primjerak se dostavlja Nadzornom Odboru.

Odluke donesene izjašnjavanjem putem elektroničke pošte upisuju se u zapisnik prve iduće sjednice UO odbora.

Članak 29.

Zapisnik o sjednici UO sadrži:

- redni broj sjednice,

- datum i mjesto sjednice,

- ime i prezime nazočnih i nenazočnih članova UO,

- ime i prezime i funkciju nazočnih osoba koji nisu članovi UO,

- ime i prezime zapisničara,

- vrijeme početka i završetka sjednice,

- predloženi i usvojeni dnevni red,

- zaključak o usvajanju zapisnika s prošle sjednice,

- iznijete prijedloge po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo ako se one razlikuju od prijedloga predloženih u dnevnom redu,

- donijete odluke, zaključke ili druge akte po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,

- ime i prezime nazočnih osoba koje su sudjelovale u raspravi te bitni sadržaj njihovih rasprava ili izlaganja po njihovom izričitom zahtjevu,

- ime i prezime izvjestitelja i govornika o pojedinim točkama dnevnog reda,

- u slučaju prekida sjednice, naznaku vremena kada je sjednica prekinuta i kada je nastavljena,

- konstatiranje koji su akti odnosno drugi materijali priloženi zapisniku.

Predsjednik može odlučiti da se u zapisnik unesu i drugi podaci sa sjednice.

Predsjednik može odlučiti da se u tijeku sjednice, odnosno dijelu sjednice vodi tonski zapis (stenogram). U tom se slučaju uz zapisnik prilaže i tonski zapis.

Članak 30.

Član UO, koji je na sjednici izdvojio mišljenje o određenoj točki dnevnog reda, može tražiti da se njegov stav unese u zapisnik, koji tada postaje sastavni dio zapisnika.

Članak 31.

Svaki član UO ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O opravdanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba usvoji, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

O izradi zapisnika, formulaciji donesenih odluka, zaključaka i drugih akata, njihovom provođenju, objavljivanju i čuvanju skrbi Tajnik Društva u dogovoru s predsjednikom.

Članak 32.

Verifikacija zaključaka s prethodnih sjednica izrađuje se u pravilu u roku od 8 (osam) dana od održane sjednice. Isti se dostavlja članovima UO s materijalima za sljedeću sjednicu.

Članak 33.

Zapisnik na čije odluke, zaključke ili druge akte nije bilo primjedbi smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik sjednice UO potpisuje predsjednik ili član UO koji je vodio sjednicu i zapisničar.

Uz zapisnik se prilažu svi materijali prema točkama dnevnog reda sjednice.

Zapisnik sa svim prilozima čuva se u arhivi Društva kao dokument trajne vrijednosti.

Pojedine dijelove ili cijeli zapisnik s prilozima UO može proglasiti poslovnom tajnom i mogu biti dostupni osobama izvan UO samo ako to dopusti predsjednik ili zamjenik predsjednika.

V. RADNA TIJELA UO

Članak 34.

Radi proučavanja određenog pitanja i pripremanja materijala UO može osnovati posebno radno tijelo, komisiju, povjerenstvo, odbor, radnu grupu i sl. s određenom zadaćom.

Članak 35.

UO može osnovati privremeno radno tijelo aktom kojim utvrđuje sastav i zadaću toga tijela.

Članovi UO imaju pravo sudjelovati u radu radnih tijela UO i kada nisu članovi tih tijela, s pravom predlaganja, ali bez prava odlučivanja.

Članovi privremenih radnih tijela mogu biti, osim članova UO, članovi Društva i vanjski suradnici.

Privremeno radno tijelo prestaje s radom kada izvrši zadaću radi koje je osnovano.

VI. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA I PREDSJEDNIKA UO

Članak 36.

Ako je član UO spriječen prisustvovati sjednici UO, dužan je odmah izvijestiti predsjednika ili tajnika.

Predsjednik može da člana UO, koji više od 3 puta uzastopno neopravdano izostane sa sjednice ili na neki drugi način uzrokuje teškoće u radu, da ga razriješi dužnosti. Tada se postupa prema točki 7. ovog poslovnika.

Članak 37.

Ukoliko je predsjednik UO službeno spriječen u vođenju sjednice, sjednicu vodi dopredsjednik ili u slučaju i njegovog odsustva članovi UO izabiru među sobom člana koji predsjeda sjednicom.

Članak 38.

Predsjednik UO ili u njegovoj odsutnosti predsjedatelj organizira i rukovodi radom UO, i u tu svrhu:

- skrbi za pripremu sjednice UO,

- saziva i rukovodi sjednicom UO,

- utvrđuje nazočnost sjednici potrebnog broja članova UO nužnog za pravovaljano odlučivanje i rad UO (kvorum),

- predlaže dnevni red sjednice i proglašava ga usvojenim,

- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima koji su bili na dnevnom redu,

- skrbi zajedno s tajnikom o zakonitosti rada UO,

- skrbi i o ostalim pitanjima koja proizlaze iz djelokruga rada UO.

Članak 39.

Tajnik, u koordinaciji s Predsjednikom Društva, provodi odluke, zaključke i druge akte UO.

UO može odrediti da pojedinu odluku, zaključak ili drugi akt provede predsjednik, član UO ili druga osoba.

Provođenje odluka, zaključaka ili drugih akata UO osigurava Tajnik koji o tome izvješćuje UO i Predsjednika Društva.

Članak 40.

UO može odlučiti da sjednici prisustvuju samo pozvane osobe.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

O pitanjima rada UO koja nisu uređena ovim poslovnikom, UO odlučit će u svakom pojedinom slučaju.

Članak 42.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrši UO po postupku kao za njegovo donošenje.

Članak 43.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik PD Promina

Božo Strunje

Pravilnik o članstvu

Na temelju članka 23. Statuta PD „Promina“ Drniš Upravni odbor na svojoj sjednici

održanoj 27. lipnja 2024. godine donosi:

PRAVILNIK O ČLANSTVU

Planinarskog društva „Promina“ Drniš

 

I. OPĆE ODREDBE O ČLANSTVU

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja vezana za članstvo u Planinarskom društvu "Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu Društvo), kategorije članstva i potkategorije, prava, dužnosti i odgovornosti članova, članarine, oblik i sadržaj Registra članova te način njegova vođenja, disciplinski postupak i mjere ukoliko se član ne pridržava Statuta i internih Pravilnika i Poslovnika Društva ili ukoliko nanese neku štetu Društvu te o početku i prestanku članstva u Društvu.

Članak 2.

Prilikom učlanjenja i produženja članstva osoba se mora izjasniti da je pročitao Statut PD Promina, Etički kodeks PD Promina i ovaj Pravilnik o članstvu, te izjaviti da ih razumije, prihvaća i da će ih poštivati i ravnati se po njima.

Odluku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna osoba.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

Malodobni članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Društva.

Osobu mlađu od 14 godina može u Društvo učlaniti njezin roditelj ili skrbnik, a maloljetna osoba s navršenih 14 godina može se učlaniti i sama uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Tablica aktivnosti

Članak 4.

U tablici aktivnosti se vode sati (u nastavku bodovi) provedeni na dostizanju ciljeva Društva. Dostupna je svima na linku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFt5UFOXne6Q72kKM7yayjOEtzYciBxXfajuAsTtCiA/edit?usp=sharing

Bodovi za pojedinu aktivnost su u odnosu 1 sat = 1 bod osim sastanaka za koji je odnos 1 sat = 0,5 bodova, te osim izleta za koji je odnos 1 sat = 0,1 bodova.

Svi članovi se pozivaju da pregledaju tablicu, pronađu svoj bodovni list i provjere jesu li svi sati koje su proveli u aktivnostima Društva upisani. U slučaju grešaka javiti predsjedniku Društva.

Bodovi koji će se koristiti za diferenciranje aktivnih i pasivnih članova su zbroj sati od prošle godine i tekuće godine, tekuće do tri (3) dana prije upotrebe tablice aktivnosti za potrebe razlikovanja članova.

II. KATEGORIJE I POTKATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 5.

Osnovna kategorizacija članstva, sukladno Statutu Društva (članak 13.):

 • Aktivni član
 • Pasivni član

Potkategorije pasivnog članstva:

 • podupirući član
 • počasni član

Članak 6.

Aktivni članovi su osobe koje

 • u potpunosti prihvaćaju ciljeve Društva
 • uplate članarinu za slijedeću godinu do 31.12. tekuće godine
 • imaju minimalno 20 bodova u Tablici aktivnosti

Pasivni članovi su osobe koje

 • u potpunosti prihvaćaju ciljeve Društva
 • uplate članarinu tijekom tekuće godine
 • imaju ispod 20 bodova u Tablici aktivnosti

Podupirući članovi su osobe koje žele podržavati rad Društva bez učlanjenja u HPS.

Počasni članovi su osobe koje su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela rezultatima i ostvarivanju ciljeva Društva.

OBJAŠNJENJE POJEDINE KATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 7.

Aktivni članovi

 • prihvaćaju Statut i sve akte Društva proizišle iz njega što pokazuju ispunjavanjem upisne forme bilo kao novi član, bilo da produžavaju članstvo
 • uplate članarinu do 31.12. tekuće godine za iduću godinu
 • u Tablici aktivnosti imaju 20 i više bodova
 • uplatom članarine u tekućoj godini brišu se bodovi iz prošle godine i prelazi se u pasivno članstvo
 • pasivni član automatski prelazi u aktivno članstvo čim, svojim aktivnostima, dosegne graničnih 20 bodova
 • imaju pravo sudjelovati na Skupštinama Društva, donositi odluke i biti birani u Tijela Društva, osim onih za koje postoje zapreke i ograničenja određene čl. 111. Zakona o sportu
 • imaju sva prava i besplatno korištenje resursa i opreme Društva
 • imaju sva prava dodatnog školovanja za korisnog za potrebe Društva

Članak 8.

Pasivni članovi

 • prihvaćaju Statut i sve akte Društva proizišle iz njega što pokazuju ispunjavanjem upisne forme bilo kao novi član, bilo da produžavaju članstvo
 • uplate članarinu u tekućoj godini
 • u Tablici aktivnosti imaju manje od 20 bodova
 • nemaju pravo sudjelovati na Skupštinama Društva, donositi odluke i biti birani u Tijela Društva
 • nemaju prava besplatnog korištenja resursa i opreme Društva
 • nemaju prava dodatnog školovanja
 • nemaju prava organiziranja i vođenja društvenih izleta

Pasivni član dobiva status aktivnog člana čim dosegne granicu od 20 bodova.

Članak 9.

Podupirući članovi

 • osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva Društva
 • ne moraju ispuniti pristupnicu, ne izrađuje im se HPS iskaznica
 • nemaju dodatnih prava u Društvu
 • imaju pravo sudjelovati na Skupštinama u svojstvu promatrača
 • nemaju dodatnih prava ako požele biti aktivni članovi
 • ako se učlane na njih se odnosi čl. 7. ovog Pravilnika

Članak 10.

Počasni član

 • osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela rezultatima i ostvarivanju ciljeva Društva
 • počasnog člana bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora
 • može sudjelovati u radu Skupštine kao promatrač
 • ne može birati niti biti biran u tijela Društva
 • ne mora plaćati članarinu
 • prijedlog za počasno članstvo može dati svaki aktivni član Društva

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 11.

Aktivni član Društva, nakon ispunjenih uvjeta iz članka 7. ovog Pravilnika ima pravo:

 • baviti se planinarskim aktivnostima u sklopu Društva
 • davati prijedloge i donositi odluke
 • birati i biti biran u tijela Društva, u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika i člankom 17. Statuta PD Promina
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • koristiti se povlasticama koje Društvo omogućuje
 • na dobivanje informacija o radu Društva
 • upućivanja na školovanje, koje plaća Društvo za kadrove koji su potrebni
 • prava aktivnih članova su neprenosiva

Članak 12.

Aktivni član Društva, nakon ispunjenih uvjeta iz članka 7. ovog Pravilnika ima obavezu:

 • pridržavanja Statuta i drugih akata Društva
 • izvršavanja odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza
 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva
 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike
 • redovito plaćanje članarine
 • čuvanje imovine Društva
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarskih i drugih aktivnosti u Društvu

Članak 13.

Pasivni član Društva ima pravo:

 • na izdavanje članske iskaznice HPS-a, bez ograničavanja izvan Društva
 • sudjelovati u radnjama potrebnim za dostizanje ciljeva Društva
 • prijeći u aktivne članove nakon sakupljenih 20 bodova

Članak 14.

Pasivni član ima obvezu:

 • pridržavanja Statuta i drugih akata Društva
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza
 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva
 • ponašati se u skladu s načelima Etičkog kodeksa PD Promina
 • čuvanje imovine Društva
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarskih i drugih aktivnosti u Društvu

IV. ČLANARINE

Članak 15.

Visina članarina, po kategorizaciji HPS-a, koje donosi Upravni odbor Društva:

 • djeca i mladež do završetka školovanja - zelene članske markice – 8€
 • umirovljenici - crvene članske markice – 13€
 • ostali članovi - tzv. seniori - plave članske markice – 16€ 

Osnovne planinarske udruge ne mogu svojom odlukom mijenjati ove kategorije.

Članak 16.

Članarinu se može uplatiti tijekom cijele godine. Produžavanje članstva bit će omogućeno u 12. mjesecu tekuće godine, zaključno sa zadnjim radnim danom.

V. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 17.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti, utvrđenih Statutom ili drugim aktima, zbog:

 • nepoštivanja odredbi Statuta
 • nepoštivanja odluka Upravnog odbora i Skupštine
 • neizvršavanja preuzetih obveza
 • nesavjesnog izvršavanja obveza zbog čega je nastala materijalna i druga šteta Društvu
 • nesavjesnog ili nezakonitog raspolaganja imovinom Društva
 • narušavanja interesa i ugleda Društva
 • narušavanja interesa i ugleda člana/ova Društva

Članak 18. 

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, odlukom Suda časti može biti kažnjen:

 • pismenom opomenom,
 • zabranom sudjelovanja u planinarskim akcijama Društva u trajanju od jedne godine,
 • zabranom obavljanja dužnosti (funkcija)planinarskom Društvu u trajanju od jedne do tri godine,
 • privremenim isključenjem iz Društva,
 • trajnim isključenjem iz Društva.

Članak 19.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupanjem na osobni zahtjev
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem po odluci Suda časti
 • smrću člana
 • prestankom postojanja Društva

Članak 20.

Odluku o isključenju člana iz Društva mora potvrditi Skupština.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva. Žalba se rješava na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

Po prestanku članstva u Društvu član nema prava potraživanja u odnosu na sredstva i imovinu Društva.

VI. VOĐENJE REGISTRA ČLANOVA

Članak 21.

Registar sadrži sljedeće obavezne podatke o članu Društva sukladno Zakonu o udrugama:

 • redni broj upisa u Registar,
 • ime i prezime,
 • OIB,
 • radni status člana,
 • adresa,
 • broj telefona,
 • e-mail adresa,
 • datum primanja u članstvo,
 • datum uplate članarine i
 • datum prestanka članstva.

Dodatni podaci koji se traže od člana putem pristupnice su:

 • datum rođenja
 • zaposlena/a - DA NE,
 • poštanska adresa za kontakt
 • Preferencije zadataka kojima član doprinosi dostizanju ciljeva Društva.

Registar članova vodi se elektronički, može se isprintati trenutni Registar članova s danom Skupštine.

Registar članova je dostupan na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 22.

Registar članova vodi Tajnik društva.

O urednom vođenju Registra brine Predsjednik Društva.

VII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA

Članak 23. 

Upisom pristupnice za novog člana ili za produženje članstva potvrđuje se slaganje s Politikom zaštite podataka, koja je dostupna na našoj web stranici.

Podatke o članovima unesene u Registar Društvo smije koristiti samo za vlastite potrebe te ih ne smije distribuirati.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PD Promina

Božo Strunje

Vodstvo Društva

Članovi tijela Društva nakon Izvanredne skupštine održane 3. lipnja 2024.g

Upravni odbor – 7 članova; 4 bira skupština, 3 po funkciji

 • Ivana Grabić-Marin
 • Marina Brakus
 • Vlatka Duilo
 • Alan Šimunović
 • Darija Kulušić – tajnica Društva
 • Ivana Cigić – dopredsjednica Društva
 • Božo Strunje – predsjednik Društva

Nadzorni odbor – 3 člana

 • Mario Jukica – predsjednik
 • Ana Lučev
 • Jugana Kravar

Sud časti – 3 člana

 • Anita Pattiera – Matić predsjednica
 • Petar Bukarica
 • Josip Matić

Tajnica Društva

 • Darija Kulušić

Dopredsjednica Društva

 • Ivana Cigić

Predsjednik Društva

 • Božo Strunje

Pravilnik o radu arbitražnog vijeća

Temeljem članka 46. Statuta Planinarskog društva „Promina“ Drniš, Skupština PD "Promina” Drniš, na sjednici dana 03. lipnja 2024. godine, donosi

PRAVILNIK ARBITRAŽNOG VIJEĆA

PLANINARSKOG DRUŠTVA „PROMINA“ DRNIŠ

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Arbitražno vijeće Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Društvo) rješava sporove i sukobe interesa između članova Društva.

Članak 2.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana koje bira Skupština Društva na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Arbitražnog vijeća među sobom biraju predsjednika na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Društva. Predsjednik Društva prisustvuje konstituirajućoj sjednici. Izabrani predsjednik Arbitražnog vijeća dostavlja Zapisnik sjednice Upravnom odboru.

Članak 3.

Arbitražno vijeće u svom radu primjenjuje odgovarajuće odredbe Zakona o mirenju.

Članak 4.

Upravni odbor i članovi Društva dužni su pružiti pomoć Arbitražnom vijeću kada se takva pomoć zatraži.

 

II. ARBITRAŽNI POSTUPAK

Članak 5.

Zahtjev Arbitražnom vijeću podnosi se pisanim putem u dva istovjetna primjerka. Zahtjev za pokretanjem arbitražnog postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) mora sadržavati slijedeće osnovne elemente: ime i prezime sudionika u sporu i/ili sukobu interesa, rezimirani opis konkretnog spornog događaja uslijed kojeg se Zahtjev podnosi, formalni zahtjev Arbitražnom vijeću za pokretanjem arbitražnog postupka.

Članak 6.

Arbitražno vijeće je dužno pokrenuti arbitražni postupak najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja Zahtjeva. U slučaju da Zahtjev ne sadrži osnovne elemente sukladno članku 5. ovog Pravilnika ili da nije u nadležnosti Arbitražnog vijeća, Arbitražno vijeće će takav Zahtjev odbaciti. Arbitražno vijeće dužno je podneseni Zahtjev dostaviti sudionicima spora i/ili sukoba interesa sa pozivom na očitovanje najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimljenog poziva Arbitražnog vijeća.

Članak 7.

Sve osobe pozvane od strane Arbitražnog vijeća u okviru arbitražnog postupka dužne su se takvom pozivu odazvati. U slučaju da se bilo koja, uredno pozvana osoba, ne odazove pozivu Arbitražnog vijeća, a svoj izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti. U slučaju opravdanog izostanka, Arbitražno vijeće će tijek postupka uskladiti sa konkretnim okolnostima.

Članak 8.

Arbitražno vijeće je dužno o svim poduzetim radnjama sastaviti odgovarajući Zapisnik kojeg potpisuju prisutni članovi Arbitražnog vijeća i saslušane osobe.

Zapisnik iz prethodnog stavka mora sadržavati: mjesto i vrijeme poduzimanja određene radnje u postupku, imena prisutnih članova Arbitražnog vijeća, naznaku internog broja arbitražnog postupka uz podatke o sudionicima spora i/ili sukoba interesa te opis poduzete radnje i/ili donijete odluke sa odgovarajućim obrazloženjem.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Arbitražnog vijeća te sve osobe prisutne određenoj radnji u postupku.

Članak 9.

Arbitražno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Odluka mora sadržavati interni broj arbitražnog postupka, datum donošenja, sastav Arbitražnog vijeća, podatke o sudionicima spora i/ili sukoba interesa, sadržaj Zahtjeva te odgovarajuće obrazloženje izreke odluke. Odluku Arbitražnog vijeća potpisuju svi članovi koji su istu donijeli.

Članak 10.

Arbitražni postupak je dovršen:

– ako su sudionici u sporu i/ili sukobu interesa uputili Arbitražnom vijeću pisanu izjavu o odustajanju od arbitražnog postupka,

 – odlukom Arbitražnog vijeća da se arbitražni postupak obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje više nije svrhovito,

– sklapanjem nagodbe. Nagodba sklopljena u arbitražnom postupku obvezuje stranke koje su ju sklopile. Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti.

Članak 11.

Arbitražno vijeće donosi odluku najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana poduzimanja zadnje radnje u postupku. Arbitražno vijeće će svaku odluku pisanim putem dostaviti sudionicima arbitražnog postupka te Upravnom odboru Društva. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 12.

Ukoliko se Zahtjev Arbitražnom vijeću ne podnese u roku od 3 (tri) mjeseca od nastanka spornog događaja, zahtjev za pokretanjem arbitražnog postupka zastarijeva.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Dostava svih pismena izvršavat će se predajom preporučene pošiljke na poštu sa povratnicom ili neposrednom dostavom uz odgovarajući primopredajni zapisnik.

Članak 14.

Na sve slučajeve koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe važećih akata Društva.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Društva:

Božo Strunje

Pravilnik o radu suda časti

Na osnovu članka 28. Statuta Planinarskog društva „Promina“ Drniš,  na Skupštini održanoj dana 03. lipnja 2024. donesen je:

 

PRAVILNIK 

O RADU SUDA ČASTI

 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sud časti Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Sud časti) osnovan je radi utvrđivanja stegovne odgovornosti članova koji su djelovali protivno odredbama Statuta i drugih akata Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Društvo), štetili Društvu, ugledu Društva i njegovih članova ili povrijedili načela Etičkog kodeksa PD Promina.

 

Članak 2.

Sud časti sastoji se od tri (3) punopravna člana koji su izabrani na Skupštini Društva na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

II. KONSTITUIRANJE I DJELOVANJE

Članak 3.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Društva, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana održavanja Skupštine.

Predsjednika Suda časti bira se iz redova članovi Suda časti, na konstituirajućoj sjednici, većinom glasova.

Članak 4.

Sud časti sastaje se prema potrebi, radi na sjednicama koje se održavaju u prostorijama Društva, a saziva ih i vodi Predsjednik Suda časti, u slučaju njegove spriječenosti sjednicu može voditi jedan od članova kojeg on ovlasti.

Na kraju mandatnog razdoblja o svom radu Sud časti podnosi izvješće Skupštini Društva.

 

III. POKRETANJE I TIJEK POSTUPKA

Članak 5.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti Upravni odbor Društva, Nadzorni odbor Društva ili punopravni član društva.

Zahtjev mora sadržavati osnove prekršaja člana ili članova Društva koji podliježe stegovnoj odgovornosti prema točki 1. ovog pravilnika, uz navođenje svjedoka koji mogu potvrditi navode iz prijave, te se prijava naslovljava na Sud časti  i predaje u tajništvu Društva.

Predsjednik Suda časti  dužan je sazvati sjednicu u što kraćem roku,  a najkasnije 30 dana od zaprimanja prijave.

Članak 6.

Po primitku zahtjeva Sud časti provodi ispitni postupak i pismeno utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje mogu biti od utjecaja na rješavanje zahtjeva, a s ciljem razjašnjenja pravog stanja stvari, objektivne prosudbe te donošenja pravilne odluke.

Članak 7.

Pozivi osobama koje trebaju nazočiti i sudjelovati na sjednici Suda časti dostavljaju se u pisanom obliku najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Članovima Suda časti  pozivi na sjednice s materijalima mogu se, uz njihovu suglasnost dostaviti elektroničkim putem.

Iznimno, dio pisanog materijala može se dostaviti naknadno, a najkasnije na sjednici.

Članak 8.

Ako se prijavljeni član društva ne odazove pozivu na sjednicu suda časti, ista se odgađa za 15 dana. Ukoliko se prijavljeni ne odazove niti na novu sjednicu, ista se nastavlja bez njegove prisutnosti.

Članak 9.

Sud časti donosi odluke i zaključke većinom glasova svih članova .

Odluka sadrži sastav Suda časti, podnositelja zahtjeva, ime i prezime prijavljenog člana, detaljan opis povrede, vrstu i trajanje stegovne mjere, te uputu o pravnom lijeku.

Odluku potpisuje predsjednik Suda časti ili osoba koja predsjedava sjednicom.

Članak 10.

Ako Sud časti  utvrdi da zahtjev za pokretanje stegovnog postupka nije opravdan, isti će zaključkom biti odbijen.

Zaključak se dostavlja prijavljenom članu Društva i podnositelju zahtjeva.

Ako je podnositelj zahtjeva neovlašten za pokretanje postupka ili se utvrdi da ne postoje pretpostavke za pokretanje postupka Sud časti zahtjev će odbaciti zaključkom.

Zaključak se dostavlja prijavljenom članu društva i podnositelju zahtjeva.

Zaključak sadrži sastav Suda časti, podnositelja zahtjeva, ime i prezime prijavljenog člana, te završnu izreku s kratkim obrazloženjem.

Članak 11.

U zavisnosti od utvrđenih činjenica, utvrđene namjere počinitelja, kao i nastalih štetnih posljedica Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:

 • Opomena ili ukor; za lakše prijestupe
 • Zabrana sudjelovanja u planinarskim akcijama i obavljanje funkcija u tijelima društva u trajanju od 1 godine; za teže prijestupe
 • Isključenje iz društva privremeno,  6 ili 12 mjeseci ili trajno isključenje iz društva; za najteže prijestupe

 

 IV.  ŽALBA I ZASTARA

Članak 12.

Prijavljena osoba kojoj je izrečena jedna od mjera za lakše i teže prijestupe ima pravo podnijeti žalbu na odluku Suda časti,  Upravnom odboru Društva i to najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. 

Prijavljena osoba kojoj je izrečena mjera za najteže prijestupe ima pravo podnijeti žalbu Skupštini Društva i to putem Upravnog odbora društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. 

Članak 13.

Rok za podnošenje prijave je 3 mjeseca od dana počinjenja djela, a istekom tog perioda nastaje zastara prijave.

Zastara pokretanja stegovnog postupka po predmetu prijave Sudu časti je 30 dana, računajući od dana njenog podnošenja.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika ovlašten je Sud časti Društva u suradnji s Predsjednikom Društva.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način koji je propisan za njegovo donošenje.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dotadašnji Pravilnik.

 

Predsjednik PD Promina

Božo Strunje