Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( „Narodne Novine”, br. 74/14) članka 14. Zakona 0 sportu ( „Narodne Novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/1 1, 86/12 i 94/13) i članka 21. Statuta Planinarskog društva „Promina” Drniš Skupština Planinarskog društva "Promina” Drniš, na svojoj sjednici, dana 12. srpnja 2015. godine, donijela je

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA „PROMINA” DRNIŠ

 

l. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe planinarskog društva „Promina" Drniš (u daljnjem tekstu : Društvo) o:

 • nazivu i sjedištu Društva
 • zastupanju Društva
 • izgledu pečata Društva
 • području djelovanja sukladno ciljevima
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
 • gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu
 • načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva u Društvu
 • pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova
 • načinu vođenja popisa članova Društva
 • tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica
 • izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
 • izboru i opozivu likvidatora Društva
 • prestanku postojanja Društva
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka Društva
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, te
 • drugim pitanjima o značaju za Društvo.

 

Članak 2.

 

Društvo je dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga planinara, ljubitelja planina i planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.

Društvo svojim radom i djelovanjem među članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potičući ljubav prema čuvanju ljepota planinske prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA, IZGLED ZNAKA I ZASTAVE DRUŠTVA

 

Članak 3.

 

Naziv Društva je : Planinarsko društvo „Promina” Drniš.

Skraćeni naziv Društva je : PD „Promina” Drniš.

Sjedište Društva je u Drnišu, ulica Fra. Andrije Kačića Miošića 2.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruga, kod Službe za opću upravu Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

Članak 5.

 

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je znak Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi „PLANINARSKO DRUŠTVO - „PROMINA” – DRNIŠ“.

Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 

Članak 6.

 

Društvo ima svoj znak.

Znak Društva je okrugla oblika. Okomito je postavljen hrastov list , odozdo prema gore i u dnu su dva hrastova žira, smeđe boje, postavljena ukoso lijevo i desno. Hrastov list je svijetlozelene boje, a u sredini je u tri reda napisano tamnozelenim slovima : PD PROMINA DRNIŠ.

Podloga znaka Društva je bijele boje sa horizontalno položenim tamnozelenim prugama. Na samom dnu znaka upisana je 1938. godina ( godina osnivanja Društva).

Obodna linija znaka je tamnozelene boje.

 

Članak 7.

 

Društvo ima svoju zastavu.

Zastava Društva je plave boje sa znakom Društva u sredini, s jedne i druge strane zastave. Odnos dužine prema širini je 2 : 1.

 

Članak 8.

 

Društvo može imati svoj žiro i devizni račun.

 

Članak 9.

 

Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

III. ZASTUPANJE

 

Članak 10.

 

Društvo predstavlja i zastupa Predsjednik Društva.

U slučaju odsutnosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik Društva.

 

IV. JAVNOST RADA

 

Članak 11.

 

Članovi Društva obavještavaju se pravodobno i istinito o radu Društva.

Rad Društva i njegovih radnih tijela je javan i dostupan javnosti, koju osigurava:

 • javnim karakterom sjednica svih tijela pravodobnim i istinitim obavještavanjem javnosti preko sredstava javnog priopćavanja te redovno izvještavanje nadležnih tijela
 • Saveza i nadležnih tijela Uprava
 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima Skupštine i drugim tijelima Društva
 • objavljivanjem planova, programa, odluka i drugih akata Društva.

Javnost rada može se iznimno isključiti ako Izvršni odbor Društva svojom posebnom odlukom ocjeni da je to od interesa za rad Društva.

 

V. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 12.

 

Cilj Društva je da potiče i pomaže masovni boravak građana i mladeži u prirodi u svrhu aktivnog kreativnog odmora populariziranjem i širenjem planinarstva i razonode u prirodi, zaštita okoliša i prirode te unapređenje životne sredine.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

 

Članak 13.

 

Društvo svoje ciljeve ostvaruje obavljanjem sljedećih djelatnosti:

 • okuplja članove koji se žele baviti planinarstvom,
 • promiče planinarstvo kod mladeži i građana radi omasovljenja članstva,
 • potiče razvijanje planinarstva i stvara uvjete za njegov razvitak,
 • potiče na zaštitu i unapređenje planinske prirode i čovjekove okoline, te na čuvanje kulturno-povijesnih spomenika u planinama,
 • potiče rekreativne aktivnosti svojih članova radi unapređenja zdravog života,
 • potiče i promiče organizaciju izleta, pohoda, tura, susreta, ekspedicija, taborovanja, planinarske manifestacije i druge planinarske društvene akcije sukladno posebnim propisima
 • upoznaje članove Društva s prirodnim ljepotama i vrijednostima planina, šuma te flore i faune na njima,
 • potiče izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova i obilaznica,
 • pomaže svojim članovima u nabavi stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča,
 • provodi obuku članova u planinarskim vještinama,
 • njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje,
 • organizira seminare, tečajeve i druge oblike obuke za svoje članove,
 • surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,
 • gospodarske djelatnosti koje Društvo obavlja su: Ugostiteljske usluge prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14, 152/14).
 • obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva društva sukladno Statutu i Zakonu

 

VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 14.

 

Članom Društva postaje se dobrovoljnim pristupom, prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.

Članstvo u Društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu i upisom u popis članova.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Članom društva može postati svaka poslovno sposobna osoba.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

Malodobni članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Društva.

Članovi Društva mogu postati i osobe mlade od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Društvo je dužno voditi popis članova.

Popis članova vodi Tajnik Društva u Registru ( Matična knjiga ). Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži sljedeće podatke:

 • o osobnom imenu i prezimenu člana
 • osobni identifikacijski broj ( OIB ) člana
 • datumu rođenja
 • datumu pristupanja Društvu
 • kategoriji članstva (ako su propisani Statutom)
 • datum prestanka članstva
 • i druge podatke ( adresa stanovanja, kontakt telefon i/ili e-mail adresi )

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 15.

 

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje planinarskim djelatnostima,
 • sudjelovanje u donošenju odluka, birati i biti biran u tijela Društva i HPS-a ako ima poslovnu sposobnost,
 • dobivanje informacija o radu Društva,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • korištenje povlastica člana planinarskog Društva,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Društva,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva,
 • redovito plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Društva.

 

Članak 16.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine do 31. ožujka tekuće godine(Izmjene i dopune STATUTA 17.svibnja 2018. god),
 • isključenjem po odluci Suda časti,
 • slučajem predviđenim zakonskim propisima,
 • smrću (viša sila).

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti i to:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,
 • ako član teže povrijedi interese i ugled članova Društva,
 • ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

 

Članak 17.

 

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, odlukom Suda časti može biti kažnjen:

 • pismenom opomenom,
 • zabranom sudjelovanja u planinarskim akcijama Društva u trajanju od jedne godine,
 • zabranom obavljanja dužnosti (funkcija)planinarskom Društvu u trajanju od jedne do tri godine,
 • privremenim isključenjem iz Društva,
 • trajnim isključenjem iz Društva.

 

VII. UNUTARNJI USTROJ I TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 18.

 

Da bi se članovima Društva omogućilo što aktivnije bavljenje pojedinim aktivnostima prema sklonostima i fizičkim mogućnostima u Društvu djeluju sekcije (odsjeci) i to:

 • interno alpinističko-penjački
 • speleološka
 • sportska
 • izletnička
 • sekcija planinarskog podmlatka
 • sekcija za zaštitu prirode.

Prema potrebi mogu se osnivati i druge sekcije, komisije i podružnice.

Odluku o tome donosi Izvršni odbor Društva.

Za osnivanje novih sekcija, komisija i podružnica prijedlog podnosi inicijativni odbor predlagača. Prijedlog se podnosi Izvršnom odboru u pismenoj formi, u kojem pored ostalog trebaju biti predloženi i kandidati za pročelnike sekcija odnosno podružnice.

Podružnice se osnivaju na dislokacijama van Drniša i nemaju svojstvo pravne osobe.

Podružnicom upravlja pročelnik. Jedan član podružnice je u Izvršnom odboru društva.

 

Članak 19.

 

Članovi upravljaju Društvom neposredno, preko svojih izabranih predstavnika.

Članovi tijela društva ,osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova ne mogu biti osobe određene čl. 27. st.3. Zakona o sportu.

 

Tijela Društva su: 

 1. SKUPŠTINA
 2. IZVRŠNI ODBOR
 3. NADZORNI ODBOR
 4. PREDSJEDNIK
 5. DOPREDSJEDNIK
 6. TAJNIK
 7. SUD ČASTI

 

SKUPŠTINA

 

Članak 20.

 

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.

 

Članak 21.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se svake četvrte godine saziva Izborna sjednica Skupštine.

Izvanredna sjednica Skupštine održava se po potrebi.

Skupštinu saziva Predsjednik društva na vlastitu inicijativu, obavještavanjem članova javno ili u prostorijama Društva najmanje 15 dana prije sjednice Skupštine.

Poziv sadržava podatke o danu, mjestu i vremenu održavanja Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina ( 1/3 ) članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva 1/3 članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 22.

 

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana sukladno poslovniku Skupštine koji se izglasava nakon izbora radnog predsjedništva. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinu otvara i njome upravlja predsjednik Društva.

Rad Skupštine je javan i na njoj se vodi zapisnik, koji potpisuje zapisničar i ovjerovitelji ( ako ih je Skupština izabrala ) koji se objavljuje u skraćenom obliku.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 23.

 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od 1/3 članova.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova osim u slučaju kada se odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

U slučaju da u određeno vrijeme početka Skupštine Društva nije nazočno više od 1/3 članova, početak Skupštine odgađa se za 15 min , a nakon toga Skupština počinje sa radom , sve odluke donosi pravovaljano, ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje 10 % članova s pravom glasa.

 

Članak 24.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik na vlastiti ili na zahtjev Izvršnog odbora ili jedne trećine ( 1/3 ) članova Društva ili Nadzornog odbora.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 60 dana od dana dostave zahtjeva, predlagač iz prethodnog stavka može je sazvati .

Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

 

Članak 25.

 

Skupština Društva:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,
 • utvrđuje politiku razvoja i programa rada Društva, te ostvarivanju materijalne osnove rada
 • osniva i imenuje druga tijela i povjerenstva prema potrebi, te im utvrđuje zadaće i način rada
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine, pravilnike o radu Nadzornog odbora i Suda časti, te Kodeks planinarske etike članova Društva,
 • razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela (Izvršnog i Nadzornog odbora), te radnih grupa,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu Društva za proteklu godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva
 • bira i opoziva predsjednika, tajnika, dopredsjednika i članove Izvršnog i Nadzornog odbora te članove Suda časti
 • odlučuje o žalbama članova u drugom stupnju
 • donosi odluku o udruživanju u zajednicu udruga i saveze,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva
 • odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Društva
 • donosi odluku o osnivanju sekcija i odsjeka.
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • imenuje arbitražno vijeće ( ili neko drugo tijelo) za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela Društva.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 26.

 

Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo, koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Društva.

 

Članak 27.

Izvršni odbor ima 11 članova.

Biraju se na zasjedanju Skupštine iz redova članova, na vrijeme od četiri godine.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovno birani.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva su članovi Izvršnog odbora po položaju.

Izvršni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Društva. Uz kolektivnu odgovornost svaki član Izvršnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.

 

Članak 28.

 

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Društva, a u slučaju spriječenosti Predsjednika radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik Društva.

 

Članak 29.

 

Izvršni odbor:

 • provodi smjernice i odluke koje je utvrdila Skupština Društva
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih akata koje donosi Skupština
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • priprema izvješća i ostale materijale o kojima će odlučivati Skupština,
 • bira i opoziva predstavnike u tijelima Društva u čijem radu sudjeluju i predstavnici Društva i razmatra njihov rad,
 • imenuje Predsjednika i članove radnih tijela Društva koje osniva,
 • imenuje dvije ( 2 ) osobe za potpisivanje financijske dokumentacije,
 • odlučuje o nabavci imovine i utrošku sredstava,
 • odobrava troškove školovanja i stručnog osposobljavanja,
 • organizira natjecanje i druge manifestacije,
 • odlučuje o korištenju imovine o čemu obavještava Skupštinu,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i prijedlog godišnjeg financijskog izvješća,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • donosi planove i programe svojega rada,
 • upravlja imovinom društva i donosi odluke o materijalno-financijskim poslovima u skladu s financijskim planom,
 • zaključuje sporazume i ugovore te o tome obavještava Skupštinu društva,
 • donosi odluku o cijeni pojedinih vrsta članskih markica,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove radi osposobljavanja članstva,
 • odlučuje o obavljanju dopuštenih djelatnosti, te
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 30.

 

Izvršni odbor i Predsjednika Društva, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Izvršni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 31.

 

Predsjednika Društva predlažu Skupštini tri (3) člana Društva.

Mandat Predsjednika traje četiri (4) godine, nakon čega može biti ponovno biran.

Za svoj rad Predsjednik Društva odgovoran je Skupštini i Izvršnom odboru.

Predsjednik, tajnik i dopredsjednik Društva mogu biti razriješeni i prije isteka mandata pod uvjetom i na način utvrđen ovim Statutom.

Predsjednik Društva po položaju je predsjednik Izvršnog odbora i Skupštine Društva.

 

Članak 32.

 

Predsjednik Društva:

 • rukovodi radom Društva, te predstavlja i zastupa Društvo,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red,
 • brine o radu te o provođenju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora Društva,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • pazi da rad Društva bude u skladu s Ustavom RH, zakonima, propisima, Statutom Društva i općim aktima Planinarskog Saveza Hrvatske,
 • odgovoran je za ostvarivanje javnosti rada Društva, te odgovara za zakonitost rada Društva
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Društva
 • dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
 • potpisuje akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor
 • obavlja i druge postove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.
 • Predsjednik Društva može obustaviti od izvršenja odluke za koje smatra da su suprotne Zakonu i Statutu Društva, te o tome obavještava Skupštinu i Izvršni odbor Društva.

 

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 33.

 

Društvo ima dopredsjednika kojega bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Dopredsjednik Društva pomaže Predsjedniku u radu.

 

TAJNIK

 

Članak 34.

 

Tajnika bira Skupština Društva na vrijeme od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan. Tajnik Društva u svom je radu samostalan i za svoj rad je odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru Društva.

 

Članak 35.

 

Tajnik ima sljedeće zadatke i ovlasti:

 • odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednicu Skupštine i Izvršnog odbora,
 • obavlja stručno-administracijske poslove
 • brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora Društva,
 • vodi popis članova i evidenciju o uplaćenoj članarini
 • obavlja druge stručne poslove za potrebe Izvršnog odbora, te
 • vodi i čuva arhivu Društva.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Blagajnik Društva:

 

 • prikuplja godišnju članarinu
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva 

Blagajnika bira Izvršni odbor većinom glasova nazočnih članova.

Obavljanje financijsko-materijalnih i blagajničkih poslova, Izvršni odbor može povjeriti Tajniku Društva, članu Društva, a ako to nije moguće dio ili čitav posao Izvršni odbor može povjeriti osobi izvan Društva uz ugovoreni honorar.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev, ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor Društva ostvaruje nadzor u:

 • provođenju odluka Skupštine, provođenju općih akata i odluka tijela Društva,
 • odgovornom i svrsishodnom raspolaganju sredstvima Društva,
 • ostvarivanju odgovornih i drugih obveza Društva,
 • prati i analizira ostvarivanje financijskog plana i poslovanja Društva uopće.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština iz redova članova Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Izvršnog odbora Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju medu sobom Predsjednika Nadzornog odbora.

Mandat Predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoje cjelokupno poslovanje.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj i daje prijedloge Skupštini i Izvršnom odboru Društva.

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva i kojima predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora.

Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Nadzornog odbora.

Odluka je pravovaljana ako je za nju glasovala natpolovična većina svih članova Nadzornog odbora.

 

Članak 38.

 

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.

Skupština može opozvati Nadzorni odbor ukoliko ne izvršava obveze utvrđene ovim Statutom prema odredbi članka 30. ovog Statuta.

 

Članak 39.

 

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Izvršni odbor može osnovati stalna i povremena tijela ili komisije, ili za konkretni posao imenovati stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela ili imenovanju stručne osobe, utvrđuje se sastav tijela, zadaci, ovlaštenja, način rada i rokovi dovršenja zadatka odnosno mandat članova radnih tijela.

 

SUD ČASTI

 

Članak 40.

 

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Sud časti koji je sastavljen od pet članova, biraju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članovi Suda časti medu sobom biraju Predsjednika Suda časti.

Sud časti pokreće, provodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere prema članu Društva sukladno odredbama ovog Statuta i drugih općih akata.

 

Članak 41.

 

Sud časti radi na sjednicama koje saziva i kojima predsjedava Predsjednik Suda časti.

Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Suda časti. Odluka je pravovaljana ako je za nju glasovala natpolovična većina svih nazočnih članova Suda časti.

 

VIII. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 42.

 

Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva kojima Društvo upravlja i raspolaže.

 

Članak 43.

 

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Društvo ostvaruje novčana sredstva od:

 • članarina i upisnina
 • donacija, poklona i sponzorstava
 • prihoda od imovine i imovinskih prava
 • dotacije prema programu djelatnosti
 • financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • iz fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • obavljanjem djelatnosti i gospodarske djelatnosti
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

 

Članak 44.

 

Društvo upravlja imovinom i dužno je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 45.

 

Primici i izdaci Društva određuju se financijskim planom.

Usvojeni financijski plan koji se donosi za jednu godinu može se prema potrebi mijenjati.

Izmjene financijskog plana donosi Skupština Društva.

Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva.

 

Članak 46.

 

Odluku o korištenju imovine, odluku o stjecanju imovine kao i odluku o davanju u zakup nekretnina donosi Izvršni odbor Društva, o čemu izvještava Skupštinu Društva.

Odluku o prodaji imovine društva donosi Skupština u skladu sa zakonskim propisima.

 

Članak 47.

 

Imovinom koja je stečena donacijom ili novčanim sredstvima Hrvatskog planinarskog Saveza udruga mora upravljati prema propisanim uvjetima Hrvatskog planinarskog Saveza. Ako se tom imovinom ne upravlja načelom dobrog gospodara Hrvatski planinarski Savez može tražiti njen povrat ili je predati na upravljanje drugom planinarskom Društvu.

 

Članak 48.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo može obavljati dopuštene djelatnosti sukladno Statutu, a u skladu sa Zakonom.

Odluku o obavljanju dopuštene djelatnosti donosi Izvršni odbor Društva sukladno Zakonu, a moguća ostvarena dobit koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva.

 

IX . LIKVIDATOR

 

Članak 49.

 

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba, član društva ili osoba koja nije član društva.

Likvidator društva zastupa društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 50.

 

Razlozi za prestanak postojanja Društva jesu:

 • odluka skupštine o prestanku Društva
 • pripajanje drugom Društvu, spajanje s drugim Društvom, podjela Društva razdvajanjem -protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine ,a ona nije održana
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva
 • pokretanje stečajnog postupka
 • na zahtjev člana „ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice,donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva, ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska ( 2/3 ) većina članova Skupštine, a odluku o prestanku postojanja donosi se većinom glasova prisutnih.

 

XI. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE IJ SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 51.

 

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Društvo nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenim za zastupanje.

 

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 52.

 

Spor/sukob interesa smatra se svako djelovanje člana Društva u drugoj organizaciji iz područja djelatnosti Društva, a kojim član/zaposlenik Društva ostvaruje financijsku ili drugu korist, te ako je riječ o poslovima koji bi mogli negativno utjecati na rad Društva i konkurirati joj.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Društva u cjelini, odnosno ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa ,skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Društva.

Sastav, mandate, način odlučivanja vijeća ureduje se pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja koji se odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.

Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, a u zakonskom roku, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

XIII. ODGOVORNOST ZA OBAVEZU I ŠTETU

 

Članak 53.

 

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva, za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

XIV. NADZOR

 

Članak 54.

 

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.

Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt Društva, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Društva zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

 

XV. STATUSNE PROMJENE

 

Članak 55.

 

O statusnim promjenama odlučuje Skupština, ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska ( 2/3 ) većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 56.

 

Inicijativu za donošenje, te izmjene i dopune Statuta Društva mogu dati:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik,
 • Nadzorni odbor,
 • 1/3 članova.

Nacrt i prijedlog Statuta za Skupštinu priprema Izvršni odbor na osnovi prijedloga i mišljenja dobivenih od članova Društva.

Nacrt Statuta Izvršni odbor dostavlja članovima radi davanja primjedbi i prijedloga, nakon roka od 30 dana utvrđuje prijedlog Statuta i dostavlja Skupštini na usvajanje. Skupština donosi Statut Društva.

Autentično tumačenje Statuta ili drugih akata daje tijelo koje ga je donijelo.

Sva unutarnja pitanja Društva koja zahtijevaju podrobnu raspravu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.

 

Članak 57.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

 

Članak 58.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statuta Društva koji je donijela Skupština

08. svibnja 2014. godine i sve njegove izmjene.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga RH, pri nadležnom tijelu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

Predsjednik PD „Promina“ Drniš

Tomislav Jerković

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO - KNINSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA:

 

KLASA: UP/1-230-02/15-01/254

URBROJ: 2182-06-07/2-15-2

Šibenik, 16. rujna 2015.

VIŠI REFERENT ZA UDRUGE

Zosja Grguričin, upr. pravnik