Poslovnik o radu Skupštine

Na osnovu članka 20. Statuta Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Društvo), na Izvanrednoj skupštini održanoj dana 03. lipnja 2024. donesen je:

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE PLANINARSKOG DRUŠTVA PROMINA DRNIŠ

I.  Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Skupštine Društva (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se sazivanje, rad, odlučivanje i druga pitanja bitna za rad Skupštine Društva (u daljnjem tekstu: Skupština), te obvezuje sve članove Skupštine kao i ostale osobe koje su nazočne sjednicama Skupštine.

Skupština je najviše tijelo Društva za odlučivanje, upravljanje radom i poslovanjem Društva. Skupštinu čine aktivni članovi Društva (u daljnjem tekstu: aktivni) definirani Pravilnikom o članstvu.

Članak 2.

Skupština može biti: Redovna, Izvanredna, Izborna i Svečana.

Redovna sjednica Skupštine, na kojoj Predsjednik Društva podnosi izvješće o radu za prošlu godinu, održava se svake godine u pravilu u mjesecu travnju a saziva je Predsjednik Društva.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se u slučaju hitne potrebe radi rješavanja pitanja čije bi odgađanje predstavljalo nepopravljivu štetu za Društvo, a saziva je Predsjednik Društva, odnosno Upravni odbor:

- na vlastitu inicijativu;

- kada predloži Nadzorni Odbor;

- kada pismeno zatraži četvrtina aktivnih članova Društva;

Ako Predsjednik Društva ne iskaže inicijativu za sazivanje Izvanredne Skupštine Upravni odbor dužan je sazvati Izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ako UO ne sazove Skupštinu na traženje NO, odnosno četvrtine aktivnih članova Društva, sazvat će je predlagatelj.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine radi izbora tijela Društva sukladno Statutu.

Svečana sjednica Skupštine može se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog događaja važnog za Društvo, odnosno za drugu potrebu iste prirode.

Članak 3.

Rad Skupštine je javan i zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svih njenih aktivnih članova. Svaki aktivni član Društva ima pravo biti prisutan na sjednicama Skupštine, birati i biti biran, sudjelovati u raspravi i odlučivati o svim pitanjima iz djelokruga Skupštine sukladno čl. 1 ovog Poslovnika.

Osim aktivnih članova Društva, Skupštini mogu biti prisutni i svi drugi članovi, pozvani gosti, predstavnici medija i druge osobe pozvane od strane Predsjednika Društva.

Osobe iz st. 2 ovog članka ne mogu sudjelovati u raspravi i odlučivanju na Skupštini, birati niti biti birani.

Osobe iz st. 1 ovog članka mogu biti samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi članka 111. Zakona o sportu.

Članak 4.

Primjenu ovog Poslovnika na sve osobe prisutne na Skupštini osigurava Predsjednik Skupštine i svi prisutni članovi Društva. Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu i prisutne su na sjednici Skupštine.

II. Sazivanje sjednica

Članak 6.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik Društva, uz prethodnu suglasnost UO, pisanim pozivom koji se članovima mora dostaviti elektroničkom poštom ili u zatvorenoj grupi internetske mreže a svakako isticanjem na oglasnoj ploči u prostorijama Društva te na web stranici Društva, najmanje  7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

U slučaju da sjednicu Skupštine nije moguće sazvati od osoba iz st. 1. ovog članka, sjednicu saziva Upravni Odbor ili najmanje jedna četvrtina aktivnih članova Društva.

Poziv mora sadržavati sljedeće podatke:

- dan , mjesto i vrijeme održavanja sjednice;

- prijedlog dnevnog reda;

- mjesto gdje se mogu preuzeti materijali za sjednicu;

- datum poziva, potpis Predsjednika Društva i pečat Društva.

III. Rad na sjednici

Članak 7.

Radom Redovne i Izvanredne sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik Društva a u njegovom odsustvu Dopredsjednik Društva.

U slučaju odsutnosti osoba iz st. 1. ovog članka radom Redovne i Izvanredne Skupštine rukovodi član društva imenovan od strane predlagatelja sazivanja Skupštine.

Radom Izborne Skupštine rukovodi Predsjednik Društva do izbora Radnog predsjedništva. Tri člana Radnog predsjedništva predlaže Predsjednik Društva. Svaki predloženi član na usmeni upit potvrđuje da se slaže s nominacijom. Nakon potvrde prijedloga Radnog predsjedništva glasovanjem prisutnih članova, Radno predsjedništvo između sebe bira Predsjednika Radnog predsjedništva Skupštine koji nastavlja vođenje sjednice.

Rad na sjednici Skupštine je javan. Predsjednik Skupštine može isključiti sa sjednice Skupštine, ili pojedinog njezinog dijela, javnost radi zaštite privatnosti maloljetnih članova Društva.

Članak 8.

Prisutni članovi Društva se prije početka sjednice osobno upisuju na predviđeni upisni list. Upisni list mora sadržavati sve članove ali razdijeljene po kategoriji aktivni (aktivni) / pasivni. Provjerom u Popisu aktivnih članova Verifikacijska komisija će verificirati upisnu listu te istu dostaviti Radnom predsjedništvu Skupštine koje će, na temelju iste, utvrditi postoji li kvorum za nastavak sjednice.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje 1/2 aktivnih članova Društva, koji čine kvorum.

Ako Radno predsjedništvo utvrdi da na sjednici nema kvoruma Skupština se odgađa na vrijeme od 15 minuta, nakon čega pravovaljane odluke donosi prisutna natpolovična većina od minimalno 1/3 aktivnih članova Društva.

U slučaju da je prisutno manje od 30%  aktivnih članova Društva sjednica Skupštine se odgađa, a nova se mora sazvati i održati u roku od 15 dana.

Odluke se na Skupštini donose javnim glasovanjem „za“ ili „protiv“ svih nazočnih aktivnih članova Društva.  Članovi koji ne izraze izbor vode se kao suzdržani, dio su kvoruma ali njihov (ne)izbor ne pribraja se niti jednoj strani. Odluka na Skupštini smatra se usvojenom ako je za nju glasovala polovica od članova koji su izrazili izbor, bilo „za“ ili „protiv“, plus jedan glas.

Radno predsjedništvo može odrediti, na prijedlog nekog od kandidata, da se odluka donese tajnim glasovanjem. U tom slučaju potrebno je izglasati Izbornu Komisiju od tri člana iz redova aktivnih članova, predlaže ih predsjedavajući, koja će pripremiti listiće za tajno glasovanje, prikupiti glasove te rezultat predočiti Radnom predsjedništvu.

Osim Radnog predsjedništva Skupština ima sljedeća radna tijela:

- Verifikacijsku komisiju od tri (3) člana od kojih je jedan Tajnik Društva a druga dva po njegovom izboru;

- U slučaju potrebe: Izbornu komisiju od tri (3) člana od kojih je jedan Predsjednik Izborne komisije, biraju se između svih aktivnih  članova nakon usvajanja dnevnog reda;

- Ovjerovitelje zapisnika - dva (2) člana

- Zapisničara. Zapisničar je u pravilu tajnik Društva.

Članak 9.

Na početku sjednice Skupštine pristupa se usvajanju predloženog dnevnog reda. Svaki aktivni član Društva može, jasno i obrazloženo, predložiti izmjenu/dopunu predloženog dnevnog reda. O obrazloženom prijedlogu dopune ili izmjene dnevnog reda glasuje se bez rasprave.

Članak 10.

Nakon usvajanja dnevnog reda Predsjednik Skupštine određuje stanku od 10 minuta za koje vrijeme se vrši prijava članova za raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda. Nastavak sjednice započinje utvrđivanjem kvoruma, nakon čega se prelazi na raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda. Nakon izvjestitelja za pojedinu točku dnevnog reda članovi raspravljaju redoslijedom kojim su se prijavljivali za raspravu o toj točki.

Predsjednik Skupštine može ograničiti trajanje pojedine diskusije na minimalno 5 minuta. U pravilu, nitko od prisutnih na sjednici ne može govoriti o istom predmetu rasprave više od dva puta, osim uz posebno dopuštenje Predsjednika Skupštine.

U slučaju da Predsjednik Skupštine utvrdi da govornik ne raspravlja o točki dnevnog reda koja je predmet odlučivanja opomenut će ga i pozvati da se drži dnevnog reda, a u ponovljenom slučaju oduzima mu riječ.

Članak 11.

Za svaku točku dnevnog reda, nakon završetka rasprave o istoj, Predsjednik Skupštine, vodeći računa o svim amandmanima, formulira prijedlog odluke i daje ga na glasovanje. Predsjednik Skupštine javno objavljuje rezultat glasovanja i objavljuje odluku usvojenom ili odbijenom te je uvrštava u zapisnik sjednice. Usvojena odluka obvezna je za sve članove Društva.

Kod Izborne Skupštine kandidati za Predsjednika Društva, osim dotadašnjeg Predsjednika Društva, prije rasprave podnose kratki program rada. Predsjednik Radnog Predsjedništva potom pojašnjava da prihvaćanjem kandidature kandidati ujedno potvrđuju da se ne bave profesionalno planinarskom ili srodnom djelatnošću u svrhu stjecanja dobiti, niti su se time bavili u protekle dvije godine.

Nakon provedene rasprave i donesenih odluka po svim točkama dnevnog reda Predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu.

Izbornom Skupštinom rukovodi Radno Predsjedništvo do trenutka izbora Predsjednika Društva.

Članak 12.

Predsjednik Skupštine za narušavanje reda na sjednici može reagirati izricanjem opomene, oduzimanjem riječi ,  a u slučaju ponavljanja povrede reda i isključenje sa sjednice Skupštine.

U slučaju osobito teške povrede reda Predsjednik Skupštine može odmah izreći mjeru isključenja sa sjednice. 

IV. Vođenje zapisnika

Članak 13.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik sjednice Skupštine Društva vodi i potpisuje zapisničar, u pravilu Tajnik Društva, a u slučaju spriječenosti druga osoba koju odredi Predsjednik Skupštine. 

Zapisnik se mora izraditi u pisanom obliku najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja Skupštine a potpisuju ga zapisničar, dva ovjerovitelja i Predsjednik Društva.

Zapisnik sadrži minimalno sljedeće podatke:

- mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice

- vrijeme početka i završetka sjednice

- ime osobe koja predsjedava sjednici;

- popis prisutnih članova i ostalih osoba na Skupštini;

- dnevni red Skupštine s rezultatom glasovanja po pojedinim točkama;

- rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, usvojene odluke, zaključke, opće i druge akte u skraćenom obliku; 

Članak 14.

Zapisnik se dostavlja Predsjedniku Skupštine i drugim tijelima određenim Statutom te članovima Društva objavom na internet stranici Društva i isticanjem na oglasnoj ploči Društva.

Zapisnik sa Skupštine verificira se na njenoj prvoj sljedećoj sjednici, a nakon toga trajno pohranjuje u arhivi Društva.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način koji je propisan za njegovo donošenje.

Članak 16.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, Poslovnik se objavljuje na internet stranici Društva.

U Drnišu, xx. svibnja 2024.

Predsjednik PD Promina:

Božo Strunje

Vezani članci