Pravilnik o radu arbitražnog vijeća

Temeljem članka 46. Statuta Planinarskog društva „Promina“ Drniš, Skupština PD "Promina” Drniš, na sjednici dana 03. lipnja 2024. godine, donosi

PRAVILNIK ARBITRAŽNOG VIJEĆA

PLANINARSKOG DRUŠTVA „PROMINA“ DRNIŠ

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Arbitražno vijeće Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Društvo) rješava sporove i sukobe interesa između članova Društva.

Članak 2.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana koje bira Skupština Društva na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Arbitražnog vijeća među sobom biraju predsjednika na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Društva. Predsjednik Društva prisustvuje konstituirajućoj sjednici. Izabrani predsjednik Arbitražnog vijeća dostavlja Zapisnik sjednice Upravnom odboru.

Članak 3.

Arbitražno vijeće u svom radu primjenjuje odgovarajuće odredbe Zakona o mirenju.

Članak 4.

Upravni odbor i članovi Društva dužni su pružiti pomoć Arbitražnom vijeću kada se takva pomoć zatraži.

 

II. ARBITRAŽNI POSTUPAK

Članak 5.

Zahtjev Arbitražnom vijeću podnosi se pisanim putem u dva istovjetna primjerka. Zahtjev za pokretanjem arbitražnog postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) mora sadržavati slijedeće osnovne elemente: ime i prezime sudionika u sporu i/ili sukobu interesa, rezimirani opis konkretnog spornog događaja uslijed kojeg se Zahtjev podnosi, formalni zahtjev Arbitražnom vijeću za pokretanjem arbitražnog postupka.

Članak 6.

Arbitražno vijeće je dužno pokrenuti arbitražni postupak najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja Zahtjeva. U slučaju da Zahtjev ne sadrži osnovne elemente sukladno članku 5. ovog Pravilnika ili da nije u nadležnosti Arbitražnog vijeća, Arbitražno vijeće će takav Zahtjev odbaciti. Arbitražno vijeće dužno je podneseni Zahtjev dostaviti sudionicima spora i/ili sukoba interesa sa pozivom na očitovanje najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimljenog poziva Arbitražnog vijeća.

Članak 7.

Sve osobe pozvane od strane Arbitražnog vijeća u okviru arbitražnog postupka dužne su se takvom pozivu odazvati. U slučaju da se bilo koja, uredno pozvana osoba, ne odazove pozivu Arbitražnog vijeća, a svoj izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti. U slučaju opravdanog izostanka, Arbitražno vijeće će tijek postupka uskladiti sa konkretnim okolnostima.

Članak 8.

Arbitražno vijeće je dužno o svim poduzetim radnjama sastaviti odgovarajući Zapisnik kojeg potpisuju prisutni članovi Arbitražnog vijeća i saslušane osobe.

Zapisnik iz prethodnog stavka mora sadržavati: mjesto i vrijeme poduzimanja određene radnje u postupku, imena prisutnih članova Arbitražnog vijeća, naznaku internog broja arbitražnog postupka uz podatke o sudionicima spora i/ili sukoba interesa te opis poduzete radnje i/ili donijete odluke sa odgovarajućim obrazloženjem.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Arbitražnog vijeća te sve osobe prisutne određenoj radnji u postupku.

Članak 9.

Arbitražno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Odluka mora sadržavati interni broj arbitražnog postupka, datum donošenja, sastav Arbitražnog vijeća, podatke o sudionicima spora i/ili sukoba interesa, sadržaj Zahtjeva te odgovarajuće obrazloženje izreke odluke. Odluku Arbitražnog vijeća potpisuju svi članovi koji su istu donijeli.

Članak 10.

Arbitražni postupak je dovršen:

– ako su sudionici u sporu i/ili sukobu interesa uputili Arbitražnom vijeću pisanu izjavu o odustajanju od arbitražnog postupka,

 – odlukom Arbitražnog vijeća da se arbitražni postupak obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje više nije svrhovito,

– sklapanjem nagodbe. Nagodba sklopljena u arbitražnom postupku obvezuje stranke koje su ju sklopile. Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti.

Članak 11.

Arbitražno vijeće donosi odluku najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana poduzimanja zadnje radnje u postupku. Arbitražno vijeće će svaku odluku pisanim putem dostaviti sudionicima arbitražnog postupka te Upravnom odboru Društva. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 12.

Ukoliko se Zahtjev Arbitražnom vijeću ne podnese u roku od 3 (tri) mjeseca od nastanka spornog događaja, zahtjev za pokretanjem arbitražnog postupka zastarijeva.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Dostava svih pismena izvršavat će se predajom preporučene pošiljke na poštu sa povratnicom ili neposrednom dostavom uz odgovarajući primopredajni zapisnik.

Članak 14.

Na sve slučajeve koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe važećih akata Društva.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Društva:

Božo Strunje

Vezani članci