Pravilnik o članstvu

Na temelju članka 23. Statuta PD „Promina“ Drniš Upravni odbor na svojoj sjednici

održanoj 27. lipnja 2024. godine donosi:

PRAVILNIK O ČLANSTVU

Planinarskog društva „Promina“ Drniš

 

I. OPĆE ODREDBE O ČLANSTVU

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja vezana za članstvo u Planinarskom društvu "Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu Društvo), kategorije članstva i potkategorije, prava, dužnosti i odgovornosti članova, članarine, oblik i sadržaj Registra članova te način njegova vođenja, disciplinski postupak i mjere ukoliko se član ne pridržava Statuta i internih Pravilnika i Poslovnika Društva ili ukoliko nanese neku štetu Društvu te o početku i prestanku članstva u Društvu.

Članak 2.

Prilikom učlanjenja i produženja članstva osoba se mora izjasniti da je pročitao Statut PD Promina, Etički kodeks PD Promina i ovaj Pravilnik o članstvu, te izjaviti da ih razumije, prihvaća i da će ih poštivati i ravnati se po njima.

Odluku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna osoba.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

Malodobni članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Društva.

Osobu mlađu od 14 godina može u Društvo učlaniti njezin roditelj ili skrbnik, a maloljetna osoba s navršenih 14 godina može se učlaniti i sama uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Tablica aktivnosti

Članak 4.

U tablici aktivnosti se vode sati (u nastavku bodovi) provedeni na dostizanju ciljeva Društva. Dostupna je svima na linku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFt5UFOXne6Q72kKM7yayjOEtzYciBxXfajuAsTtCiA/edit?usp=sharing

Bodovi za pojedinu aktivnost su u odnosu 1 sat = 1 bod osim sastanaka za koji je odnos 1 sat = 0,5 bodova, te osim izleta za koji je odnos 1 sat = 0,1 bodova.

Svi članovi se pozivaju da pregledaju tablicu, pronađu svoj bodovni list i provjere jesu li svi sati koje su proveli u aktivnostima Društva upisani. U slučaju grešaka javiti predsjedniku Društva.

Bodovi koji će se koristiti za diferenciranje aktivnih i pasivnih članova su zbroj sati od prošle godine i tekuće godine, tekuće do tri (3) dana prije upotrebe tablice aktivnosti za potrebe razlikovanja članova.

II. KATEGORIJE I POTKATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 5.

Osnovna kategorizacija članstva, sukladno Statutu Društva (članak 13.):

 • Aktivni član
 • Pasivni član

Potkategorije pasivnog članstva:

 • podupirući član
 • počasni član

Članak 6.

Aktivni članovi su osobe koje

 • u potpunosti prihvaćaju ciljeve Društva
 • uplate članarinu za slijedeću godinu do 31.12. tekuće godine
 • imaju minimalno 20 bodova u Tablici aktivnosti

Pasivni članovi su osobe koje

 • u potpunosti prihvaćaju ciljeve Društva
 • uplate članarinu tijekom tekuće godine
 • imaju ispod 20 bodova u Tablici aktivnosti

Podupirući članovi su osobe koje žele podržavati rad Društva bez učlanjenja u HPS.

Počasni članovi su osobe koje su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela rezultatima i ostvarivanju ciljeva Društva.

OBJAŠNJENJE POJEDINE KATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 7.

Aktivni članovi

 • prihvaćaju Statut i sve akte Društva proizišle iz njega što pokazuju ispunjavanjem upisne forme bilo kao novi član, bilo da produžavaju članstvo
 • uplate članarinu do 31.12. tekuće godine za iduću godinu
 • u Tablici aktivnosti imaju 20 i više bodova
 • uplatom članarine u tekućoj godini brišu se bodovi iz prošle godine i prelazi se u pasivno članstvo
 • pasivni član automatski prelazi u aktivno članstvo čim, svojim aktivnostima, dosegne graničnih 20 bodova
 • imaju pravo sudjelovati na Skupštinama Društva, donositi odluke i biti birani u Tijela Društva, osim onih za koje postoje zapreke i ograničenja određene čl. 111. Zakona o sportu
 • imaju sva prava i besplatno korištenje resursa i opreme Društva
 • imaju sva prava dodatnog školovanja za korisnog za potrebe Društva

Članak 8.

Pasivni članovi

 • prihvaćaju Statut i sve akte Društva proizišle iz njega što pokazuju ispunjavanjem upisne forme bilo kao novi član, bilo da produžavaju članstvo
 • uplate članarinu u tekućoj godini
 • u Tablici aktivnosti imaju manje od 20 bodova
 • nemaju pravo sudjelovati na Skupštinama Društva, donositi odluke i biti birani u Tijela Društva
 • nemaju prava besplatnog korištenja resursa i opreme Društva
 • nemaju prava dodatnog školovanja
 • nemaju prava organiziranja i vođenja društvenih izleta

Pasivni član dobiva status aktivnog člana čim dosegne granicu od 20 bodova.

Članak 9.

Podupirući članovi

 • osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva Društva
 • ne moraju ispuniti pristupnicu, ne izrađuje im se HPS iskaznica
 • nemaju dodatnih prava u Društvu
 • imaju pravo sudjelovati na Skupštinama u svojstvu promatrača
 • nemaju dodatnih prava ako požele biti aktivni članovi
 • ako se učlane na njih se odnosi čl. 7. ovog Pravilnika

Članak 10.

Počasni član

 • osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela rezultatima i ostvarivanju ciljeva Društva
 • počasnog člana bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora
 • može sudjelovati u radu Skupštine kao promatrač
 • ne može birati niti biti biran u tijela Društva
 • ne mora plaćati članarinu
 • prijedlog za počasno članstvo može dati svaki aktivni član Društva

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 11.

Aktivni član Društva, nakon ispunjenih uvjeta iz članka 7. ovog Pravilnika ima pravo:

 • baviti se planinarskim aktivnostima u sklopu Društva
 • davati prijedloge i donositi odluke
 • birati i biti biran u tijela Društva, u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika i člankom 17. Statuta PD Promina
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • koristiti se povlasticama koje Društvo omogućuje
 • na dobivanje informacija o radu Društva
 • upućivanja na školovanje, koje plaća Društvo za kadrove koji su potrebni
 • prava aktivnih članova su neprenosiva

Članak 12.

Aktivni član Društva, nakon ispunjenih uvjeta iz članka 7. ovog Pravilnika ima obavezu:

 • pridržavanja Statuta i drugih akata Društva
 • izvršavanja odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza
 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva
 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike
 • redovito plaćanje članarine
 • čuvanje imovine Društva
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarskih i drugih aktivnosti u Društvu

Članak 13.

Pasivni član Društva ima pravo:

 • na izdavanje članske iskaznice HPS-a, bez ograničavanja izvan Društva
 • sudjelovati u radnjama potrebnim za dostizanje ciljeva Društva
 • prijeći u aktivne članove nakon sakupljenih 20 bodova

Članak 14.

Pasivni član ima obvezu:

 • pridržavanja Statuta i drugih akata Društva
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza
 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva
 • ponašati se u skladu s načelima Etičkog kodeksa PD Promina
 • čuvanje imovine Društva
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarskih i drugih aktivnosti u Društvu

IV. ČLANARINE

Članak 15.

Visina članarina, po kategorizaciji HPS-a, koje donosi Upravni odbor Društva:

 • djeca i mladež do završetka školovanja - zelene članske markice – 8€
 • umirovljenici - crvene članske markice – 13€
 • ostali članovi - tzv. seniori - plave članske markice – 16€ 

Osnovne planinarske udruge ne mogu svojom odlukom mijenjati ove kategorije.

Članak 16.

Članarinu se može uplatiti tijekom cijele godine. Produžavanje članstva bit će omogućeno u 12. mjesecu tekuće godine, zaključno sa zadnjim radnim danom.

V. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 17.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti, utvrđenih Statutom ili drugim aktima, zbog:

 • nepoštivanja odredbi Statuta
 • nepoštivanja odluka Upravnog odbora i Skupštine
 • neizvršavanja preuzetih obveza
 • nesavjesnog izvršavanja obveza zbog čega je nastala materijalna i druga šteta Društvu
 • nesavjesnog ili nezakonitog raspolaganja imovinom Društva
 • narušavanja interesa i ugleda Društva
 • narušavanja interesa i ugleda člana/ova Društva

Članak 18. 

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, odlukom Suda časti može biti kažnjen:

 • pismenom opomenom,
 • zabranom sudjelovanja u planinarskim akcijama Društva u trajanju od jedne godine,
 • zabranom obavljanja dužnosti (funkcija)planinarskom Društvu u trajanju od jedne do tri godine,
 • privremenim isključenjem iz Društva,
 • trajnim isključenjem iz Društva.

Članak 19.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupanjem na osobni zahtjev
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem po odluci Suda časti
 • smrću člana
 • prestankom postojanja Društva

Članak 20.

Odluku o isključenju člana iz Društva mora potvrditi Skupština.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva. Žalba se rješava na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

Po prestanku članstva u Društvu član nema prava potraživanja u odnosu na sredstva i imovinu Društva.

VI. VOĐENJE REGISTRA ČLANOVA

Članak 21.

Registar sadrži sljedeće obavezne podatke o članu Društva sukladno Zakonu o udrugama:

 • redni broj upisa u Registar,
 • ime i prezime,
 • OIB,
 • radni status člana,
 • adresa,
 • broj telefona,
 • e-mail adresa,
 • datum primanja u članstvo,
 • datum uplate članarine i
 • datum prestanka članstva.

Dodatni podaci koji se traže od člana putem pristupnice su:

 • datum rođenja
 • zaposlena/a - DA NE,
 • poštanska adresa za kontakt
 • Preferencije zadataka kojima član doprinosi dostizanju ciljeva Društva.

Registar članova vodi se elektronički, može se isprintati trenutni Registar članova s danom Skupštine.

Registar članova je dostupan na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 22.

Registar članova vodi Tajnik društva.

O urednom vođenju Registra brine Predsjednik Društva.

VII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA

Članak 23. 

Upisom pristupnice za novog člana ili za produženje članstva potvrđuje se slaganje s Politikom zaštite podataka, koja je dostupna na našoj web stranici.

Podatke o članovima unesene u Registar Društvo smije koristiti samo za vlastite potrebe te ih ne smije distribuirati.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PD Promina

Božo Strunje

Vezani članci