Poslovnik o radu UO

Na temelju članka 22. Statuta Planinarskog društva Promina, Upravni Odbor na svojoj 13. sjednici, održanoj 27.6.2024.g, donosi:

P O S L O V N I K

O RADU UO

  I. OPĆE ODREDBE                                 

Članak 1.

Poslovnikom o radu UO Planinarskog društva Promina (u daljnjem tekstu: UO) uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednice, način rada na sjednici, način donošenja i izvršenja akata, te druga pitanja bitna za rad UO.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve članove UO, kao i ostale prisutne na sjednicama UO.

Članak 3.

UO saziva i rukovodi s njime Predsjednik Društva, a u slučaju spriječenosti predsjednika Dopredsjednik Društva .

Sjednicu UO mogu sazvati i 3 (tri) člana UO na način da upute zahtjev Predsjedniku. Rok za sazivanje sjednice je 20 (dvadeset) dana od dostavljenog zahtjeva.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu UO na zahtjev 3 (tri) člana UO, sjednicu mogu sazvati ista 3 (tri) člana UO u roku od 3 (tri) dana od proteka roka (20 dana). Po isteku roka smatra se da su predlagači odustali od zahtjeva.

Članak 4.

Članovi UO pozivaju se na sjednicu u pravilu pisanim pozivom, putem nekog od elektronskih servisa (email, SMS, WhatsApp) minimalno 5 (pet) dana prije održavanja sjednice, s prijedlogom dnevnog reda, materijalima te vremenom i mjestom održavanja sjednice.

Poziv na sjednicu UO mora sadržavati:

 - Znak (logotip) Društva

 - Mjesto i vrijeme održavanja sjednice

 - Prijedlog dnevnog reda s kojim se prilažu materijali ako ih ima

 - Pečat Društva ako je pisani poziv, bez pečata ako je poziv razaslan u elektronskom obliku

Iznimno, u osobito žurnim slučajevima, sjednica UO može se sazvati i u roku kraćem od 5 dana. U tom slučaju prijedlog dnevnog reda može se predložiti na početku sjednice. U osobiti žurnim slučajevima, sjednica UO može se sazvati telefonom, Whatsapp pisanim ili video sazivom, elektronskom poštom ili na neki drugi način, o čemu odlučuje Predsjednik.

Članak 5.

Sjednicama UO mogu prisustvovati i ostali aktivni članovi društva, sudjelovati u raspravi ali bez prava na odlučivanje.

Sjednicama UO mogu prisustvovati, temeljem potrebe utvrđene od strane članova UO, i druge stručne osobe čije bi sudjelovanje doprinijelo kvalitetnom donošenju zaključaka i odluka od neposredne važnosti za unapređenje rada Društva.

Osobe koje nisu članovi UO mogu sudjelovati na sjednici isključivo temeljem prethodnog poziva od strane članova UO, bez mogućnosti donošenja odluka ili glasovanja.

Članak 6.

Članovi UO obvezni su prisustvovati sjednicama, te svojom aktivnošću i stručnošću, doprinijeti razvoju i unapređenju rada Društva. Član koji ne može prisustvovati sjednici dužan je izvijestiti predsjednika UO o nemogućnosti prisustvovanja.

U tom smislu svaki član ima pravo tražiti sve potrebite informacije iz tajništva Društva koje bi mu mogle pripomoći u donošenju odluka o bitnim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Članak 7.

Ukoliko se član UO tijekom kalendarske godine ne odazove na više od 50% sjednica sazvanih sukladno odredbama ovog Poslovnika, podliježe disciplinskoj odgovornosti.

U razdoblju između izbornih skupština, UO odbor može zbog opravdanog razloga, a u interesu uspješnijeg rada odbora, kooptirati jednog do dva  člana iz redova aktivnih članova Društva u sastav UO odbora. Za to je potrebna jednoglasna odluka Upravnog odbora o svakom kooptiranom članu. Pri tome broj kooptiranih članova ne može biti jednak ili veći od broja  članova odbora koje je izabrala Skupština. Kooptirani  član ima sva prava i obaveze kao i članovi UO odbora izabrani na Skupštini. Mandat kooptiranog člana UO odbora može trajati do isteka mandata UO odbora koji ga je kooptirao ili do isključenja iz UO odbora na osnovu jednoglasne odluke svih članova UO odbora.

Kriteriji  za isključenje člana UO jednaki su onima koji su propisani u Pravilniku o članstvu PD Promina.

Članak 8.

Na sjednicama UO glasovanje o pojedinim odlukama obavlja se javno, dizanjem ruku, osim u slučaju ako više od polovice članova zahtijeva tajno glasovanje o nekoj odluci po točkama dnevnog reda.

Tajno glasovanje vrši se putem listića, a za njegovu provedbu zadužuje se Tajnik Društva.

Članak 9.

Predsjednik UO brine se o redu na sjednici i mora omogućiti svim članovima isti tretman u pogledu prava na diskusiju, omogućiti da tijek rasprave i sama sjednica teku neometano.

Članovi UO obvezni su rješavati i raspravljati o svim pitanjima iz svoje nadležnosti kao i donositi odluke sukladno obvezama propisanim u članku 23. Statuta Društva.

U slučaju da neki od članova UO ometa sjednicu, predsjednik može primijeniti mjere utvrđene člankom 12. Poslovnika o radu Skupštine.

II. TIJEK SJEDNICE 

Članak 10.

Sjednicom UO predsjedava predsjednik.

Na početku sjednice predsjednik utvrđuje da li je sjednici nazočan potreban broj članova UO za pravovaljano odlučivanje.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice, predsjednik predlaže članovima prihvaćanje teksta zapisnika s prošle sjednice. O primjedbi na zapisnik odlučuje UO, a prihvaćena primjedba unosi se u zapisnik i njegov je sastavni dio.

Članovi UO prije prelaska na dnevni red mogu postavljati pitanja i tražiti odgovore iz djelokruga rada predsjednika, UO, te sekcija i drugih radnih tijela Društva.

Članak 11.

Predsjednik i članovi UO mogu kod utvrđivanja dnevnog reda sjednice predložiti da se pojedine točke izostave ili dopuni dnevni red, o čemu odlučuje UO.

U slučaju iz prethodne stavke potrebno je obrazložiti žurnost unošenja ili izostavljanja takvog prijedloga.

Članak 12.

Dnevni red utvrđuje se temeljem prethodno dostavljenog pisanog prijedloga i na osnovu izmjene ili dopune dnevnog reda.

UO se najprije izjašnjava o prijedlozima za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, a nakon toga predsjednik daje na usvajanje dnevni red.

Članak 13.

Nakon usvajanja dnevnog reda, započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, i to redom kako su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.

Prva točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, a zatim slijedi izvješće predsjednika o izvršenju zadaća s prethodne ili prethodnih sjednica UO, te o drugim pitanjima vezanim za rad Društva o čijem prihvaćanju se izjašnjavaju članovi UO.

Članak 14.

Razmatranje svake točke dnevnog reda temelji se na uvodnom izlaganju predlagača odnosno ovlaštene osobe ili na osnovu pisanog prijedloga.

Svaki član UO ima pravo neometano govoriti o svakom predmetu koji je na dnevnom redu sjednice.

Ako je u raspravi potrebno objašnjenje, predsjednik može dopustiti da se govori i mimo prijavljenog redoslijeda za raspravu.

Članak 15.

Članovima UO i drugim nazočnima predsjednik daje riječ za sudjelovanje u raspravi po redu kako su se prijavili dizanjem ruke.

Osoba koja dobije riječ mora se pridržavati točke dnevnoga reda. U protivnom može dobiti opomenu od predsjednika, a nakon druge opomene predsjednik ima pravo oduzeti riječ toj osobi.

Predsjednik je dužan brinuti se da govornika nitko ne ometa u izlaganju.

Članak 16.

Član UO koji nije nazočan na sjednici može se o predmetu izjasniti pisanim putem. Pisano izvješće se čita na kraju rasprave o toj točki dnevnog reda.

Članak 17.

Ako UO tijekom rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda ocijeni da se na temelju iznesenih činjenica ne može odlučivati, može zatražiti dopunsko obrazloženje ili podatke odnosno odrediti da će se o toj točki raspravljati na jednoj od idućih sjednica UO.

Članak 18.

Ako točka dnevnog reda, o kojoj se razmatra na sjednici UO, ne zahtjeva donošenje odluke ili zaključka, prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Članak 19.

Kad se procijeni da će rasprava ili cijela sjednica trajati duže, predsjednik može ograničiti vrijeme trajanja izlaganja članova UO ili drugih osoba pozvanih na sjednicu.

Također predsjednik može predložiti UO zaključivanje pojedine točke dnevnog reda i prije nego što je lista prijavljenih govornika iscrpljena.

Članak 20.

Član UO može podnijeti amandman na svaki prijedlog ili pitanje stavljeno na dnevni red sjednice UO.

Prije prelaska na raspravu o podnijetom amandmanu, predsjednik će zatražiti mišljenje o istom od podnositelja prijedloga koji je podnio amandman. Ako ima više amandmana po jednom pitanju dnevnog reda, predsjednik stavlja svaki amandman na glasovanje po redu predlaganja.

Ako podnositelj prijedloga prihvati amandman, o amandmanu se ne raspravlja, jer je time postao sastavni dio prijedloga.

Podnositelj amandmana može povući amandman u tijeku rasprave sve do stavljanja na glasovanje.

Ako UO usvoji amandman, isti postaje sastavni dio prijedloga.

Članak 21.

Kad se dnevni red iscrpi predsjednik zaključuje sjednicu UO.

III. NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 22.

Kada je završena rasprava o točki dnevnog reda, predsjednik utvrđuje prijedlog odluke i stavlja je na glasovanje.

Ako za rješavanje pojedinog pitanja ima više prijedloga, glasovanje se obavlja onim redom kojim su prijedlozi podneseni.

Kao prvi prijedlog smatra se prijedlog podnesen uz poziv za sjednicu.

Članak 23.

Glasovanje na sjednicama UO je javno, ako UO ne odluči drugačije.

Glasovanje se obavlja javno, dizanjem ruke «za» ili «protiv» prijedloga.

UO pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, neke točke se izglasavaju većinom prisutnih, a neke (statut, godišnji plan i program ili izvješće o radu) većinom članova UO.

Odluka, zaključak ili drugi akt UO donesen je ako za njegovo donošenje glasuje natpolovična većina ukupnog broja članova UO.

Poimenično glasovanje određuje predsjednik.

Članak 24.

Član UO može se suzdržati od glasovanja ako je bio protiv stavljanja na dnevni red točke o kojoj se glasuje.

Predsjednik UO zaključuje rezultate glasovanja o pojedinoj točki dnevnog reda.

Svaki član može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 25.

Član UO koji je glasovao protiv donesene odluke, zaključka ili drugog akta može u roku od 3 (tri) dana od održane sjednice podnijeti pisano obrazloženje glasovanja koje se prilaže zapisniku.

Članak 26.

Predsjednik mora prijedlog koji se daje na glasovanje jasno formulirati kako bi se članovi UO mogli izjasniti «za» ili «protiv» prijedloga.

Članak 27.

Ovisno o žurnosti i važnosti odlučivanja o pojedinom pitanju, predsjednik može odrediti da se o određenom prijedlogu glasovanje provede pisano, telefonom, elektronskom poštom i sl.

U slučaju iz prethodnog stavka, odluka, zaključak ili drugi akt mogu se donijeti i bez održane sjednice. Sjednica je pravovaljana i telefonski.

IV. ZAPISNIK SJEDNICE

Članak 28.

O radu UO vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi Tajnik Društva. U slučaju izostanka istog predsjednik će odrediti osobu za vođenje zapisnika između prisutnih članova UO.

Zapisnik se vodi u 2 (dva) primjerka od kojih se jedan čuva u Društvu kao dokument trajne vrijednosti, a jedan primjerak se dostavlja Nadzornom Odboru.

Odluke donesene izjašnjavanjem putem elektroničke pošte upisuju se u zapisnik prve iduće sjednice UO odbora.

Članak 29.

Zapisnik o sjednici UO sadrži:

- redni broj sjednice,

- datum i mjesto sjednice,

- ime i prezime nazočnih i nenazočnih članova UO,

- ime i prezime i funkciju nazočnih osoba koji nisu članovi UO,

- ime i prezime zapisničara,

- vrijeme početka i završetka sjednice,

- predloženi i usvojeni dnevni red,

- zaključak o usvajanju zapisnika s prošle sjednice,

- iznijete prijedloge po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo ako se one razlikuju od prijedloga predloženih u dnevnom redu,

- donijete odluke, zaključke ili druge akte po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,

- ime i prezime nazočnih osoba koje su sudjelovale u raspravi te bitni sadržaj njihovih rasprava ili izlaganja po njihovom izričitom zahtjevu,

- ime i prezime izvjestitelja i govornika o pojedinim točkama dnevnog reda,

- u slučaju prekida sjednice, naznaku vremena kada je sjednica prekinuta i kada je nastavljena,

- konstatiranje koji su akti odnosno drugi materijali priloženi zapisniku.

Predsjednik može odlučiti da se u zapisnik unesu i drugi podaci sa sjednice.

Predsjednik može odlučiti da se u tijeku sjednice, odnosno dijelu sjednice vodi tonski zapis (stenogram). U tom se slučaju uz zapisnik prilaže i tonski zapis.

Članak 30.

Član UO, koji je na sjednici izdvojio mišljenje o određenoj točki dnevnog reda, može tražiti da se njegov stav unese u zapisnik, koji tada postaje sastavni dio zapisnika.

Članak 31.

Svaki član UO ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O opravdanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba usvoji, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

O izradi zapisnika, formulaciji donesenih odluka, zaključaka i drugih akata, njihovom provođenju, objavljivanju i čuvanju skrbi Tajnik Društva u dogovoru s predsjednikom.

Članak 32.

Verifikacija zaključaka s prethodnih sjednica izrađuje se u pravilu u roku od 8 (osam) dana od održane sjednice. Isti se dostavlja članovima UO s materijalima za sljedeću sjednicu.

Članak 33.

Zapisnik na čije odluke, zaključke ili druge akte nije bilo primjedbi smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik sjednice UO potpisuje predsjednik ili član UO koji je vodio sjednicu i zapisničar.

Uz zapisnik se prilažu svi materijali prema točkama dnevnog reda sjednice.

Zapisnik sa svim prilozima čuva se u arhivi Društva kao dokument trajne vrijednosti.

Pojedine dijelove ili cijeli zapisnik s prilozima UO može proglasiti poslovnom tajnom i mogu biti dostupni osobama izvan UO samo ako to dopusti predsjednik ili zamjenik predsjednika.

V. RADNA TIJELA UO

Članak 34.

Radi proučavanja određenog pitanja i pripremanja materijala UO može osnovati posebno radno tijelo, komisiju, povjerenstvo, odbor, radnu grupu i sl. s određenom zadaćom.

Članak 35.

UO može osnovati privremeno radno tijelo aktom kojim utvrđuje sastav i zadaću toga tijela.

Članovi UO imaju pravo sudjelovati u radu radnih tijela UO i kada nisu članovi tih tijela, s pravom predlaganja, ali bez prava odlučivanja.

Članovi privremenih radnih tijela mogu biti, osim članova UO, članovi Društva i vanjski suradnici.

Privremeno radno tijelo prestaje s radom kada izvrši zadaću radi koje je osnovano.

VI. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA I PREDSJEDNIKA UO

Članak 36.

Ako je član UO spriječen prisustvovati sjednici UO, dužan je odmah izvijestiti predsjednika ili tajnika.

Predsjednik može da člana UO, koji više od 3 puta uzastopno neopravdano izostane sa sjednice ili na neki drugi način uzrokuje teškoće u radu, da ga razriješi dužnosti. Tada se postupa prema točki 7. ovog poslovnika.

Članak 37.

Ukoliko je predsjednik UO službeno spriječen u vođenju sjednice, sjednicu vodi dopredsjednik ili u slučaju i njegovog odsustva članovi UO izabiru među sobom člana koji predsjeda sjednicom.

Članak 38.

Predsjednik UO ili u njegovoj odsutnosti predsjedatelj organizira i rukovodi radom UO, i u tu svrhu:

- skrbi za pripremu sjednice UO,

- saziva i rukovodi sjednicom UO,

- utvrđuje nazočnost sjednici potrebnog broja članova UO nužnog za pravovaljano odlučivanje i rad UO (kvorum),

- predlaže dnevni red sjednice i proglašava ga usvojenim,

- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima koji su bili na dnevnom redu,

- skrbi zajedno s tajnikom o zakonitosti rada UO,

- skrbi i o ostalim pitanjima koja proizlaze iz djelokruga rada UO.

Članak 39.

Tajnik, u koordinaciji s Predsjednikom Društva, provodi odluke, zaključke i druge akte UO.

UO može odrediti da pojedinu odluku, zaključak ili drugi akt provede predsjednik, član UO ili druga osoba.

Provođenje odluka, zaključaka ili drugih akata UO osigurava Tajnik koji o tome izvješćuje UO i Predsjednika Društva.

Članak 40.

UO može odlučiti da sjednici prisustvuju samo pozvane osobe.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

O pitanjima rada UO koja nisu uređena ovim poslovnikom, UO odlučit će u svakom pojedinom slučaju.

Članak 42.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrši UO po postupku kao za njegovo donošenje.

Članak 43.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik PD Promina

Božo Strunje

Vezani članci