Pravilnik o radu suda časti

Na osnovu članka 28. Statuta Planinarskog društva „Promina“ Drniš,  na Skupštini održanoj dana 03. lipnja 2024. donesen je:

 

PRAVILNIK 

O RADU SUDA ČASTI

 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sud časti Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Sud časti) osnovan je radi utvrđivanja stegovne odgovornosti članova koji su djelovali protivno odredbama Statuta i drugih akata Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Društvo), štetili Društvu, ugledu Društva i njegovih članova ili povrijedili načela Etičkog kodeksa PD Promina.

 

Članak 2.

Sud časti sastoji se od tri (3) punopravna člana koji su izabrani na Skupštini Društva na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

II. KONSTITUIRANJE I DJELOVANJE

Članak 3.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Društva, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana održavanja Skupštine.

Predsjednika Suda časti bira se iz redova članovi Suda časti, na konstituirajućoj sjednici, većinom glasova.

Članak 4.

Sud časti sastaje se prema potrebi, radi na sjednicama koje se održavaju u prostorijama Društva, a saziva ih i vodi Predsjednik Suda časti, u slučaju njegove spriječenosti sjednicu može voditi jedan od članova kojeg on ovlasti.

Na kraju mandatnog razdoblja o svom radu Sud časti podnosi izvješće Skupštini Društva.

 

III. POKRETANJE I TIJEK POSTUPKA

Članak 5.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti Upravni odbor Društva, Nadzorni odbor Društva ili punopravni član društva.

Zahtjev mora sadržavati osnove prekršaja člana ili članova Društva koji podliježe stegovnoj odgovornosti prema točki 1. ovog pravilnika, uz navođenje svjedoka koji mogu potvrditi navode iz prijave, te se prijava naslovljava na Sud časti  i predaje u tajništvu Društva.

Predsjednik Suda časti  dužan je sazvati sjednicu u što kraćem roku,  a najkasnije 30 dana od zaprimanja prijave.

Članak 6.

Po primitku zahtjeva Sud časti provodi ispitni postupak i pismeno utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje mogu biti od utjecaja na rješavanje zahtjeva, a s ciljem razjašnjenja pravog stanja stvari, objektivne prosudbe te donošenja pravilne odluke.

Članak 7.

Pozivi osobama koje trebaju nazočiti i sudjelovati na sjednici Suda časti dostavljaju se u pisanom obliku najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Članovima Suda časti  pozivi na sjednice s materijalima mogu se, uz njihovu suglasnost dostaviti elektroničkim putem.

Iznimno, dio pisanog materijala može se dostaviti naknadno, a najkasnije na sjednici.

Članak 8.

Ako se prijavljeni član društva ne odazove pozivu na sjednicu suda časti, ista se odgađa za 15 dana. Ukoliko se prijavljeni ne odazove niti na novu sjednicu, ista se nastavlja bez njegove prisutnosti.

Članak 9.

Sud časti donosi odluke i zaključke većinom glasova svih članova .

Odluka sadrži sastav Suda časti, podnositelja zahtjeva, ime i prezime prijavljenog člana, detaljan opis povrede, vrstu i trajanje stegovne mjere, te uputu o pravnom lijeku.

Odluku potpisuje predsjednik Suda časti ili osoba koja predsjedava sjednicom.

Članak 10.

Ako Sud časti  utvrdi da zahtjev za pokretanje stegovnog postupka nije opravdan, isti će zaključkom biti odbijen.

Zaključak se dostavlja prijavljenom članu Društva i podnositelju zahtjeva.

Ako je podnositelj zahtjeva neovlašten za pokretanje postupka ili se utvrdi da ne postoje pretpostavke za pokretanje postupka Sud časti zahtjev će odbaciti zaključkom.

Zaključak se dostavlja prijavljenom članu društva i podnositelju zahtjeva.

Zaključak sadrži sastav Suda časti, podnositelja zahtjeva, ime i prezime prijavljenog člana, te završnu izreku s kratkim obrazloženjem.

Članak 11.

U zavisnosti od utvrđenih činjenica, utvrđene namjere počinitelja, kao i nastalih štetnih posljedica Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:

  • Opomena ili ukor; za lakše prijestupe
  • Zabrana sudjelovanja u planinarskim akcijama i obavljanje funkcija u tijelima društva u trajanju od 1 godine; za teže prijestupe
  • Isključenje iz društva privremeno,  6 ili 12 mjeseci ili trajno isključenje iz društva; za najteže prijestupe

 

 IV.  ŽALBA I ZASTARA

Članak 12.

Prijavljena osoba kojoj je izrečena jedna od mjera za lakše i teže prijestupe ima pravo podnijeti žalbu na odluku Suda časti,  Upravnom odboru Društva i to najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. 

Prijavljena osoba kojoj je izrečena mjera za najteže prijestupe ima pravo podnijeti žalbu Skupštini Društva i to putem Upravnog odbora društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. 

Članak 13.

Rok za podnošenje prijave je 3 mjeseca od dana počinjenja djela, a istekom tog perioda nastaje zastara prijave.

Zastara pokretanja stegovnog postupka po predmetu prijave Sudu časti je 30 dana, računajući od dana njenog podnošenja.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika ovlašten je Sud časti Društva u suradnji s Predsjednikom Društva.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način koji je propisan za njegovo donošenje.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dotadašnji Pravilnik.

 

Predsjednik PD Promina

Božo Strunje

Vezani članci