Pravilnik o radu NO

 
Na temelju članka 26. Statuta Planinarskog društva Promina, na Skupštini  održanoj 03. lipnja 2024. g. donesen je:

PRAVILNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Radi organiziranog ostvarivanja nadzora nad radom Planinarskog društva Promina ( u daljnjem tekstu: Društvo ) te njegovih tijela ovim se Pravilnikom utvrđuju zadaci, način rada i djelovanja Nadzornog odbora Društva ( u daljnjem tekstu: NO ).


Članak 2.


U svom radu NO postupa u skladu s načelima zakonitosti, samostalnosti i suradnje s tijelima i dužnosnicima  Društva.

 

II.  IZBOR, SASTAV I OPOZIV ČLANOVA NO

Članak 3.

NO ima 3 (tri) člana.
Članove NO bira Skupština Društva a na temelju Odluke o izboru članova NO koju donosi Skupština Društva.

Konstituirajuću sjednicu NO saziva predsjednik Društva, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana održavanja Skupštine.


Članak 4.


Mandat članova NO traje četiri godine.


Članak 5.


Članovi NO na prvoj sjednici biraju iz svojih redova predsjednika NO ( u daljnjem tekstu: predsjednik ).


Članak 6.


Radom NO rukovodi predsjednik.
U slučaju odsutnosti predsjednika radom NO rukovodi član NO kojeg ovlasti predsjednik.


Članak 7.


Član NO može biti opozvan s te funkcije i prije isteka mandata u slučaju ako povjerene poslove i zadaće ne obavlja savjesno i u skladu sa zakonskim načelima odnosno načelima utvrđenim općim aktima Društva.
Prijedlog za opoziv mogu podnijeti članovi NO, najmanje jedna trećina predstavnika u Skupštini Društva kao i članovi Upravnog Odbora Društva.


Članak 8.


Prijedlog za opoziv podnosi se u pismenoj formi s obrazloženjem.
O prijedlogu odlučuje Skupština Društva.
Za donošenje odluke o opozivu potrebna je natpolovična većina ukupnog broja nazočnih punopravnih predstavnika Skupštine.


Članak 9.


Mandat naknadno izabranog člana NO traje do isteka mandata NO.


Članak 10.


Sjednice NO održavaju se prema potrebi.
Sjednice saziva predsjednik odnosno u slučaju njegove odsutnosti član NO kojeg on ovlasti.
U izuzetnim slučajevima sjednicu može sazvati tajnik Društva.

 

Članak 11.


NO može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuju svi članovi NO.

Predsjednik može dozvoliti da maksimalno jedan član NO može na sjednici sudjelovati udaljenim pristupom (telefonski, WhatsApp, video pozivom)
NO donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke donosi javnim glasovanjem.


Članak 12.


 Najmanje jednom godišnje NO podnosi Skupštini Društva izvješće o svom radu.


Članak 13.


O sjednicama NO vodi se skraćeni zapisnik.
Skraćeni zapisnik usvaja se na prvoj sljedećoj sjednici NO.

 

III.  ZADACI


Članak 14.


Zadatak NO je da:
    - kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Društva,
    - kontrolira provođenje zakonskih, ugovornih i drugih obaveza Društva,
    - kontrolira poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata Društva i njegovih tijela,
    - kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Društva,
    - predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprječavanje i uklanjanje nepravilnosti u radu,
    - poduzima i druge mjere u vezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada.


Članak 15.


Radi provođenja zadataka iz članka 14. ovog Pravilnika NO surađuje s tijelima Društva.
O uočenim nepravilnostima obavještava tijelo u radu kojeg je došlo do nepravilnosti kao i Skupštinu Društva, a o nepravilnostima koje se pravovremeno ne uklone dužan je obavijestiti UO Društva.


Članak 16.


Tijela Društva dužni su pružiti NO zatražene podatke, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju i osigurati potrebne uvjete za rad.


Članak 17.


Predsjedniku se obvezno dostavljaju pozivi za sjednice UO Društva s materijalima.
Članovima obvezatno se dostavljaju pozivi za sjednice Skupštine Društva s materijalima kao i materijali o kojima se raspravlja na sjednicama IO Društva.

 

IV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 18.


Odredbe Pravilnika tumači Skupština Društva.


Članak 19.


Pravilnik se mijenja i dopunjuje na način i po postupku kojim je donesen.


Članak 20.


Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PD Promina:

Božo Strunje

Vezani članci