Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14., 70/17., 98/19., 151/22.), članka 33. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 141/22) i članka 25. Statuta Planinarskog društva „Promina” Drniš od 12.07.2015.g Skupština Planinarskog društva "Promina” Drniš, na svojoj sjednici, dana 03. lipnja 2024. godine, donijela je

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA „PROMINA” DRNIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Statuta

Članak 1.

 

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja Planinarskog društva „Promina“ Drniš (u daljnjem tekstu: Društvo), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i organizacijskih jedinica, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i propisima i aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Temeljna obilježja

Članak 3.

Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija i Evidenciji pravnih osoba u sportu.

Društvo je neprofitna pravna osoba.

Rad u Društvu je dobrovoljan.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije, ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati sa društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, a o čemu odluku donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog Odbora.

Društvo je učlanjeno u Hrvatski planinarski savez i Sportski savez Grada Drniša. 

Društvo je dobrovoljna, samostalna, interesna, izvanstranačka, sportska, neprofitna udruga građana - planinara, ljubitelja planina i planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama, koji se udružuju radi unaprjeđenja i razvoja planinarstva, tjelesne kulture, rekreacije, zdravlja i zaštite planinske prirode.

Društvo svojim radom i djelovanjem među članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potičući ljubav prema čuvanju ljepota planinske prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Društvo može imati svoj tekući račun u poslovnoj banci.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA, IZGLED ZNAKA I ZASTAVE DRUŠTVA

Članak 4.

Naziv Društva je : Planinarsko društvo „Promina” Drniš

Skraćeni naziv Društva je : PD „Promina“ Drniš

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Mountaineering  Association „Promina“ Drniš

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je: MA „Promina“ Drniš

Sjedište Društva je u Drnišu.

Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je znak Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi „PLANINARSKO DRUŠTVO - „PROMINA” - DRNIŠ“.

Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 6.

Društvo ima znak.

Znak Društva je okrugla oblika. Okomito je postavljen hrastov list , odozdo prema gore i u dnu su dva hrastova žira, smeđe boje, postavljena ukoso lijevo i desno. Hrastov list je svijetlozelene boje, a u sredini je u tri reda napisano crnim slovima : PD PROMINA DRNIŠ.

Podloga znaka Društva je bijele boje.

Na samom dnu znaka upisana je 1938. godina ( godina osnivanja Društva).

Obodna linija znaka je tamnozelene boje.

Članak 7.

Društvo ima zastavu.

Zastava Društva je plave boje sa znakom Društva u sredini, s jedne i druge strane zastave. Odnos dužine prema širini je 2 : 1.

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE 

Članak 8.

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva, a u slučaju odsutnosti dopredsjednik Društva..

Određene poslove zastupanja predsjednik, odnosno dopredsjednik mogu prenijeti na druge osobe na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

Ovlasti u zastupanju Društva mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu i Zakona o udrugama.

IV. JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Društva je javan.

Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem članstva i drugih zainteresiranih tijela i građana odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Društva te drugim informacijama iz rada Društva posredstvom usmenih obavijesti na članskim sastancima, pisanih obavijesti na mrežnoj stranici ili oglasnoj ploči.

Član koji to zatraži može dobiti uvid u odluke i zaključke tijela Društva te službene akte Društva.

Javnost se samo iznimno može isključiti, odnosno informacija uskratiti, kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu, kada se zbog osobito važnih razloga to odluči na sjednici tijela Društva te u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima kojima se mogu ograničiti prava na pristup informacijama.

 

V. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 10.

Ciljevi Društva jesu sljedeći:

 • poticanje, razvijanje i unaprjeđenje planinarstva i planinarskih djelatnosti radi poboljšanja psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova;

 • razvijanje zdravog odnosa prema prirodnim vrijednostima i zaštiti prirode;

 • razvijanje, provođenje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša;

 • njegovanje planinarske etike.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo i Zaštita okoliša.

Članak 11.

Društvo svoje ciljeve ostvaruje obavljanjem sljedećih djelatnosti.

 • pomaže svojim članovima u nabavi stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča,

 • provodi obuku članova u planinarskim vještinama,

 • uz njegovanje planinarske etike, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje,

 • organizira seminare, tečajeve i druge oblike obuke za svoje članove,

 • organizira natjecanja prikladna svojim zadanim ciljevima,

 • istraživanje speleoloških objekata te razvijanje speleološke djelatnosti,

 • surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

 •        troškovi pića, napitaka, smještaja u planinarskom objektu;

 •        prodaja planinarskih suvenira kao što su majice, kape, marame, razglednice, značke i drugi suveniri

 •          obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva društva sukladno Statutu i Zakonu

Prihod ostvaren od obavljanja gospodarskih djelatnosti koristi se isključivo za unapređenje rada Društva.

Upravni odbor donosi poseban cjenik, kao i sve izmjene i dopune istog, kojim će biti definirane cijene i naknade za obavljanje gore navedenih gospodarskih djelatnosti.

VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 12.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Članom Društva postaje se dobrovoljnim pristupom, uplatom članarine, prihvaćanjem Statuta Društva, prihvaćanjem pravila planinarske etike Društva koje donosi skupština pod nazivom Etički kodeks PD Promina.

Maloljetne osobe, osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva i sudjelovati u njegovim aktivnostima, ali nemaju pravo odlučivati u tijelima Društva.

Osobu mlađu od 14 godina može u Društvo učlaniti njezin roditelj ili skrbnik, a maloljetna osoba s navršenih 14 godina može se učlaniti i sama uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Društvo je dužno voditi popis članova.

         Popis članova vodi se u elektroničkom i/ili u pisanom obliku kao knjiga Registar članova.

         Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva, a može sadržavati i druge podatke.

         Popis članova vodi tajnik Društva.

         Članstvo u Društvu dokazuje se članskom iskaznicom sa zalijepljenom odgovarajućom članskom markicom Hrvatskog planinarskog saveza za tekuću godinu, sukladno Pravilniku o članskoj iskaznici i članskim markicama Hrvatskog planinarskog saveza.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članstvo može biti aktivno i pasivno kao kategorija te podupiruće i počasno kao potkategorija pasivnog članstva. Kategorije i potkategorije članstva, uređuju se Pravilnikom o članstvu kojeg donosi Upravni odbor.

Iznos članarine za sve kategorije članstva određuje Upravni odbor. Odluku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor.

Članak 13.

Kategorije i potkategorije članstva

1. Aktivni članovi su osobe koje

-           u potpunosti prihvaćaju ciljeve Društva

-           uplate članarinu za sljedeću godinu do 31.12. tekuće godine

-           imaju minimalno 20 bodova u Tablici aktivnosti

2. Pasivni članovi su osobe koje

-           u potpunosti prihvaćaju ciljeve Društva

-           uplate članarinu tijekom tekuće godine

-           imaju ispod 20 bodova u Tablici aktivnosti

2a. Podupirući članovi su osobe koje žele podržavati rad Društva bez učlanjenja u HPS.

2b. Počasni članovi su osobe koje su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela rezultatima i ostvarivanju ciljeva Društva.

1.1 Aktivni članovi

 • prihvaćaju Statut i sve akte Društva proizišle iz njega što pokazuju ispunjavanjem upisne forme bilo kao novi član, bilo da produžavaju članstvo

 • uplate članarinu do 31.12. tekuće godine za iduću godinu

 • u Tablici aktivnosti imaju 20 i više bodova

 • uplatom članarine u tekućoj godini brišu se bodovi iz prošle godine i prelazi se u pasivno članstvo

 • pasivni član automatski prelazi u aktivno članstvo čim, svojim aktivnostima, dosegne graničnih 20 bodova

 • imaju pravo sudjelovati na Skupštinama Društva, donositi odluke i biti birani u Tijela Društva, osim onih za koje postoje zapreke i ograničenja određene čl. 111. Zakona o sportu i čl. 19. st. 2. i 3. Zakona o udrugama

 • imaju sva prava i besplatno korištenje resursa i opreme Društva

 • imaju sva prava dodatnog školovanja korisnog za potrebe Društva

 

2.1 Pasivni članovi

 • prihvaćaju Statut i sve akte Društva proizišle iz njega što pokazuju ispunjavanjem upisne forme bilo kao novi član, bilo da produžavaju članstvo

 • uplate članarinu u tekućoj godini

 • u Tablici aktivnosti imaju manje od 20 bodova

 • nemaju pravo sudjelovati na Skupštinama Društva, donositi odluke i biti birani u Tijela Društva

 • nemaju prava besplatnog korištenja resursa i opreme Društva

 • nemaju prava dodatnog školovanja

 • nemaju prava organiziranja i vođenja društvenih izleta

Pasivni član dobiva status aktivnog člana čim dosegne granicu od 20 bodova.

 

2.1a Podupirući članovi

 • osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva Društva

 • ne moraju ispuniti pristupnicu, ne izrađuje im se HPS iskaznica

 • nemaju dodatnih prava u Društvu

 • imaju pravo sudjelovati na Skupštinama u svojstvu promatrača

 • nemaju dodatnih prava ako požele biti aktivni članovi

 • ako se učlane na njih se odnosi čl. 7. ovog Pravilnika

 

2.1b Počasni član

 • osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela rezultatima i ostvarivanju ciljeva Društva

 • počasnog člana bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora

 • može sudjelovati u radu Skupštine kao promatrač

 • ne može birati niti biti biran u tijela Društva

 • ne mora plaćati članarinu

 • prijedlog za počasno članstvo može dati svaki aktivni član Društva

Prava i obaveze članova 

1.2 Aktivni član Društva ima pravo:

 • baviti se planinarskim aktivnostima u sklopu Društva

 • davati prijedloge i donositi odluke

 • birati i biti biran u tijela Društva, u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika i člankom 17. Statuta PD Promina

 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva

 • koristiti se povlasticama koje Društvo omogućuje

 • na dobivanje informacija o radu Društva

 • upućivanja na školovanje, koje plaća Društvo za kadrove koji su potrebni

 • prava aktivnih članova su neprenosiva

 

1.3 Aktivni član Društva ima obavezu:

 • pridržavanja Statuta i drugih akata Društva

 • izvršavanja odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza

 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike

 • redovito plaćanje članarine

 • čuvanje imovine Društva

 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarskih i drugih aktivnosti u Društvu

 

2.2 Pasivni član Društva ima pravo:

 • na izdavanje članske iskaznice HPS-a, bez ograničavanja izvan Društva

 • sudjelovati u radnjama potrebnim za dostizanje ciljeva Društva

 • prijeći u aktivne članove nakon sakupljenih 20 bodova

 

2.3 Pasivni član ima obvezu:

 • pridržavanja Statuta i drugih akata Društva

 • izvršavanje odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza

 • čuvanje i podizanje ugleda i interesa Društva

 • ponašati se u skladu s načelima Etičkog kodeksa PD Promina

 • čuvanje imovine Društva

 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarskih i drugih aktivnosti u Društvu

 

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

-    - istupanjem na osobni zahtjev

-    - neplaćanjem članarine

-    - isključenjem po odluci Suda časti

-    - smrću člana

-    - prestankom postojanja Društva

VII. UNUTARNJI USTROJ, TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

U Društvu mogu djelovati organizacijske jedinice (sekcije, odjeli, podružnice i sl.) i to:

 • interno alpinističko-penjačka

 • markacistička

 • speleološka

 • sportska

 • izletnička

 • sekcija planinarskog podmlatka

 • sekcija za zaštitu prirode

 • komisija

 • radno tijelo

 • povjerenik

Prema potrebi mogu se osnivati i druge sekcije, komisije i podružnice.

Odluku o osnivanju organizacijskih jedinica donosi Upravni odbor Društva.

Za osnivanje novih organizacijskih jedinica prijedlog podnosi inicijativni odbor predlagača iz redova aktivnih članova Društva ili član Upravnog odbora. Prijedlog se podnosi Upravnom odboru u pismenoj formi, u kojem pored ostalog trebaju biti predloženi i kandidati za pročelnike/voditelje organizacijskih jedinica.

Organizacijske jedinice nemaju svojstvo pravne osobe. Za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Društva.

Članak 16.

Članovi upravljaju Društvom neposredno, preko svojih izabranih predstavnika.

Članovi tijela društva ,osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke i ograničenja određene čl. 111. Zakona o sportu i čl. 19. st. 2. i 3. Zakona o udrugama.

Tijela Društva su:

1.        SKUPŠTINA
2.        UPRAVNI ODBOR
3.        NADZORNI ODBOR
4.        SUD ČASTI
5.        PREDSJEDNIK
6.        DOPREDSJEDNIK
7.        TAJNIK
8.        LIKVIDATOR

1. SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu Društva čine svi aktivni punoljetni članovi Društva.

Članak 18.

Skupština može biti redovna, izborna , izvanredna i svečana.

Sjednica Redovne Skupštine održava se jednom tijekom kalendarske godine.

Sjednica Izborne Skupštine održava se svake četiri (4) godine. Izborna sjednica Skupštine može biti istovremeno redovna i izborna sjednica.

Sjednica Izvanredne Skupštine održava se po potrebi, a uslijed izvanrednih okolnosti u radu Društva.

Sjednica Svečane Skupštine može se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog događaja važnog za Društvo, odnosno iz druge potrebe iste prirode.

Članak 19.

(1) Skupštinu saziva Predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik Društva, pisanim pozivom koji se članovima mora dostaviti elektroničkom poštom ili u zatvorenoj grupi internetske mreže a svakako isticanjem na oglasnoj ploči u prostorijama Društva te na web stranici Društva, najmanje  7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

U slučaju da sjednicu Skupštine nije moguće sazvati od osoba iz st. 1. ovog članka, sjednicu saziva Upravni Odbor ili najmanje 1/4 aktivnih članova Društva.

U slučaju isteka mandata tijela Društva Skupštinu može sazvati osoba koja je upisana u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje u svojstvu predsjednika udruge.

(2) Izvanredna sjednica Skupštine saziva se u slučaju hitne potrebe radi rješavanja pitanja čije bi odgađanje predstavljalo nepopravljivu štetu za Društvo, a saziva je Predsjednik Društva odnosno Dopredsjednik Društva

ili Upravni odbor:

- na vlastitu inicijativu
- kada predloži Nadzorni Odbor
- kada pismeno zatraži četvrtina aktivnih članova Društva

Ako Predsjednik Društva ne iskaže inicijativu za sazivanje Izvanredne Skupštine Upravni odbor dužan je sazvati Izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ako UO ne sazove Skupštinu na traženje NO, odnosno četvrtine aktivnih članova Društva, sazvat će je predlagatelj. U tom slučaju Izvanrednom Skupštinom rukovodi član društva imenovan od strane predlagatelja.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

(3) Poziv mora sadržavati sljedeće podatke:

- dan , mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
- prijedlog dnevnog reda;
- mjesto gdje se mogu preuzeti materijali za sjednicu;
- datum poziva, potpis Predsjednika Društva i pečat Društva

(4) Radom Redovne i Izvanredne sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik Društva a u njegovom odsustvu Dopredsjednik Društva.

U slučaju odsutnosti osoba iz st. 1. ovog članka radom Redovne i Izvanredne Skupštine rukovodi član društva imenovan od strane predlagatelja sazivanja Skupštine.

Radom Izborne Skupštine rukovodi Predsjednik Društva do izbora Radnog predsjedništva. Tri člana Radnog predsjedništva predlaže Predsjednik Društva. Svaki predloženi član na usmeni upit potvrđuje da se slaže s nominacijom. Nakon potvrde prijedloga Radnog predsjedništva glasovanjem prisutnih članova, Radno predsjedništvo između sebe bira Predsjednika Radnog predsjedništva Skupštine koji nastavlja vođenje sjednice.

(5) Rad na sjednici Skupštine je javan. Predsjednik Skupštine može isključiti sa sjednice Skupštine, ili pojedinog njezinog dijela, javnost radi zaštite privatnosti maloljetnih članova Društva.

(6) Prisutni članovi Društva se prije početka sjednice osobno upisuju na predviđeni upisni list. Upisni list mora sadržavati sve članove ali razdijeljene po kategoriji aktivni/ pasivni. Provjerom u Popisu aktivnih članova Verifikacijska komisija će verificirati upisnu listu te istu dostaviti Predsjedniku Skupštine koji će, na temelju iste, utvrditi postoji li kvorum za nastavak sjednice.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno natpolovična većina aktivnih članova Društva, koji čine kvorum.

Ako se utvrdi da na sjednici nema kvoruma Skupština se odgađa na vrijeme od 15 minuta, nakon čega pravovaljane odluke donosi prisutna natpolovična većina od minimalno 1/3 aktivnih članova Društva.

U slučaju da je prisutno manje od 30%  aktivnih članova Društva sjednica Skupštine se odgađa, a nova se mora sazvati i održati u roku od 15 dana.

(7) Odluke se na Skupštini donose javnim glasovanjem „za“ ili „protiv“ svih nazočnih aktivnih članova Društva.  Članovi koji ne izraze izbor vode se kao suzdržani, dio su kvoruma ali njihov (ne)izbor ne pribraja se niti jednoj strani. Odluka na Skupštini smatra se usvojenom ako je za nju glasovala polovica od članova koji su izrazili izbor, bilo „za“ ili „protiv“, plus jedan glas.

Radno predsjedništvo može odrediti, na prijedlog nekog od kandidata, da se odluka donese tajnim glasovanjem. U tom slučaju potrebno je izglasati Izbornu Komisiju od tri člana iz redova aktivnih članova, predlaže ih predsjedavajući, koja će pripremiti listiće za tajno glasovanje, prikupiti glasove te rezultat predočiti Radnom predsjedništvu.

(8) Osim Predsjednika/Radnog predsjedništva Skupština ima sljedeća radna tijela, koja se donose prije prelaska na dnevni red:

- Verifikacijsku komisiju od tri (3) člana od kojih je jedan Tajnik Društva a druga dva po njegovom izboru;

- U slučaju potrebe: Izbornu komisiju od tri (3) člana od kojih je jedan Predsjednik Izborne komisije, biraju se između svih aktivnih  članova nakon usvajanja dnevnog reda;

- Ovjerovitelje zapisnika - dva (2) člana

- Zapisničara. Zapisničar je u pravilu tajnik Društva.

(9) Na početku sjednice Skupštine pristupa se usvajanju predloženog dnevnog reda. Svaki aktivni član Društva može, jasno i obrazloženo, predložiti izmjenu/dopunu predloženog dnevnog reda. O obrazloženom prijedlogu dopune ili izmjene dnevnog reda glasuje se bez rasprave.

(10) Nakon usvajanja dnevnog reda Predsjednik Skupštine određuje stanku od 10 minuta za koje vrijeme se vrši prijava članova za raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda. Nastavak sjednice započinje utvrđivanjem kvoruma, nakon čega se prelazi na raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda. Nakon izvjestitelja za pojedinu točku dnevnog reda članovi raspravljaju redoslijedom kojim su se prijavljivali za raspravu o toj točki.

Predsjednik Skupštine može ograničiti trajanje pojedine diskusije na minimalno 5 minuta. U pravilu, nitko od prisutnih na sjednici ne može govoriti o istom predmetu rasprave više od dva puta, osim uz posebno dopuštenje Predsjednika Skupštine.

U slučaju da Predsjednik Skupštine utvrdi da govornik ne raspravlja o točki dnevnog reda koja je predmet odlučivanja opomenut će ga i pozvati da se drži dnevnog reda, a u ponovljenom slučaju oduzima mu riječ.

Za svaku točku dnevnog reda, nakon završetka rasprave o istoj, Predsjednik Skupštine, vodeći računa o svim amandmanima, formulira prijedlog odluke i daje ga na glasovanje. Predsjednik Skupštine javno objavljuje rezultat glasovanja i objavljuje odluku usvojenom ili odbijenom te je uvrštava u zapisnik sjednice. Usvojena odluka obvezna je za sve članove Društva.

Kod Izborne Skupštine kandidati za Predsjednika Društva, osim dotadašnjeg Predsjednika Društva, prije rasprave podnose kratki program rada. Predsjednik Radnog Predsjedništva potom pojašnjava da prihvaćanjem kandidature kandidati ujedno potvrđuju da se ne bave profesionalno planinarskom ili srodnom djelatnošću u svrhu stjecanja dobiti, niti su se time bavili u protekle dvije godine.

Nakon provedene rasprave i donesenih odluka po svim točkama dnevnog reda Predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu.

Izbornom Skupštinom rukovodi Radno Predsjedništvo do trenutka izbora Predsjednika Društva.

(11) Predsjednik Skupštine za narušavanje reda na sjednici može reagirati izricanjem opomene, oduzimanjem riječi ,  a u slučaju ponavljanja povrede reda i isključenje sa sjednice Skupštine. U slučaju osobito teške povrede reda Predsjednik Skupštine može odmah izreći mjeru isključenja sa sjednice.

(12) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik sjednice Skupštine Društva vodi i potpisuje zapisničar, u pravilu Tajnik Društva, a u slučaju spriječenosti druga osoba koju odredi Predsjednik Skupštine.

Zapisnik se mora izraditi u pisanom obliku najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja Skupštine a potpisuju ga zapisničar, dva ovjerovitelja i Predsjednik Društva.

Zapisnik sadrži minimalno slijedeće podatke:

- mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice

- vrijeme početka i završetka sjednice

- ime osobe koja predsjedava sjednici;

- popis prisutnih članova i ostalih osoba na Skupštini;

- dnevni red Skupštine s rezultatom glasovanja po pojedinim točkama;

- rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, usvojene odluke, zaključke, opće i druge akte u skraćenom obliku;

Zapisnik se dostavlja Predsjedniku Skupštine i nadležnom upravnom tijelu u Šibensko-Kninskoj županiji te članovima Društva objavom na internet stranici Društva i isticanjem na oglasnoj ploči Društva. Zapisnik sa Skupštine verificira se na njenoj prvoj slijedećoj sjednici, a nakon toga trajno pohranjuje u arhivi Društva.

Članak 20.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

·       donosi Statut Društva te njegove izmjene i dopune;

·       bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika;

·       bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;

·       odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja te o razdruživanju iz njih;

·       razmatra i usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Društva za prethodnu kalendarsku godinu;

·       razmatra i usvaja plan rada i financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu;

·       razmatra aktualna pitanja iz rada Društva, određuje stavove i donosi zaključke, smjernice i preporuke za njegov rad;

·       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva u slučaju prestanka rada Društva;

·       donosi poslovnik o radu Skupštine te druge opće akte za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine utvrđena nadležnost Skupštine;

·       donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje i podjela Društva) ili prestanku rada Društva;

·       odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti;

·       odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Skupština može opozvati Tijela Društva te pojedinačno njihove članove u slučaju neaktivnosti, neodržavanja sjednica ili radnji protivnih Statutu Društva. U slučaju opoziva cijelog Tijela, Skupština bira novo s punim mandatom, a ako opoziva pojedine članove, Skupština ih bira pojedinačno i njihov mandat traje do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.

2. UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo, koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Društva.

Upravni odbor društva čine Predsjednik Društva, Dopredsjednik Društva, Tajnik Društva te još četiri (4) člana Društva koje predlaže predsjednik iz redova aktivnih članova , a izglasava Skupština .

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine s mogućnošću novog izbora.

 

Članak 22.

Upravni odbor sastaje se prema potrebi.

Način pripremanja i sazivanja sjednice, način rada na sjednici, način donošenja i izvršenja akata, te druga pitanja bitna za rad UO propisuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora kojeg donosi Upravni odbor.

Upravni odbor obvezan je razmotriti svaki prijedlog ili mišljenje Nadzornog odbora i Suda časti, otkloniti uočene nepravilnosti i izvijestiti Nadzorni odbor i Sud časti o utvrđenom stanju, poduzetim mjerama ili stajalištu o određenom pitanju.

Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Društva. Uz kolektivnu odgovornost svaki član Upravnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.

Na sjednici Upravnog odbora mogu sudjelovati predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik Suda časti i, ako ih ima, pročelnici organizacijskih jedinica, odnosno članovi komisija i radnih tijela, povjerenici i članovi kada je na dnevnom redu točka od njihova interesa, ali bez prava odlučivanja.

Članak 23.

Upravni odbor:

         provodi smjernice i odluke koje je utvrdila Skupština Društva

         ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,

         utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih akata koje donosi Skupština

         odlučuje o promjeni adrese Društva

         donosi poslovnik o svom radu,

         donosi pravilnik o članstvu,

         priprema izvješća i ostale materijale o kojima će odlučivati Skupština,

         bira i opoziva predstavnike u tijelima u čijem radu sudjeluju i predstavnici Društva i razmatra njihov rad,

         imenuje Predsjednika i članove radnih tijela Društva koje osniva,

         imenuje voditelje organizacijskih jedinica

         imenuje dvije ( 2 ) osobe za potpisivanje financijske dokumentacije,

         odlučuje o nabavci imovine i utrošku sredstava,

         odobrava troškove školovanja i stručnog osposobljavanja,

         organizira natjecanje i druge manifestacije,

         odlučuje o korištenju imovine o čemu obavještava Skupštinu,

         utvrđuje prijedlog financijskog plana i prijedlog godišnjeg financijskog izvješća,

         brine o informiranju članstva i javnosti,

         donosi planove i programe svojega rada,

         upravlja imovinom društva i donosi odluke o materijalno-financijskim poslovima u skladu s financijskim planom,

         zaključuje sporazume i ugovore te o tome obavještava Skupštinu društva,

         donosi odluku o cijeni pojedinih vrsta članskih markica,

         organizira i saziva savjetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove radi osposobljavanja članstva,

         na prijedlog Suda časti donosi odluke o isključivanju članova iz društva

         brine se da se sve aktivnosti u Društvu obavljaju na visokoj etičkoj razini

         odlučuje o obavljanju dopuštenih djelatnosti

         donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,

         imenuje Blagajnika

         utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,

         obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva u skladu s ovim Statutom.

Članak 24.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Upravni odbor može osnovati stalna i povremena tijela ili komisije, ili za konkretni posao imenovati stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela ili imenovanju stručne osobe, utvrđuje se sastav tijela, zadaci, ovlaštenja, način rada i rokovi dovršenja zadatka odnosno mandat članova radnih tijela.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor Društva ostvaruje nadzor u:

-     - materijalnom i financijskom poslovanju Društva,
- provođenju plana rada Društva
- radu tijela Društva
- zakonitosti i primjenu općih i ustrojstvenih akata i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština iz redova aktivnih članova Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog odbora Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju medu sobom Predsjednika Nadzornog odbora.

Mandat Predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoje cjelokupno poslovanje.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj i daje prijedloge Skupštini i Upravnom odboru Društva.

Nadzorni odbor za svoj rad je odgovoran Skupštini kojoj podnosi izvješće o radu.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otkloni uočene nepravilnosti. Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Izvanredne Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima. Ukoliko se utvrđena nepravilnost ne otkloni u primjerenom roku, Nadzorni odbor dužan je o tome obavijestiti ovlaštena državna tijela.

Članak 26.

Zadaci, način rada i djelovanja Nadzornog odbora Društva utvrđuju se Pravilnikom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Skupština.

Članak 27.

Članovi udruge mogu i sami nadzirati rad Društva.

Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt Društva, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor Društva te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Nadzorni odbor ili Skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Društva. 

4. SUD ČASTI

Članak 28.

Sud časti Društva osnovan je radi utvrđivanja stegovne odgovornosti članova koji su djelovali protivno odredbama Statuta i drugih akata Društva, štetili Društvu, ugledu Društva i njegovih članova ili povrijedili načela Etičkog kodeksa PD Promina.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva (2) člana koje bira Skupština na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Društva, najkasnije 30 (trideset) dana od dana održavanja Skupštine. Predsjednika Suda časti bira se iz redova članova Suda časti, na konstituirajućoj sjednici, većinom glasova.

Na kraju mandatnog razdoblja o svom radu Sud časti podnosi izvješće Skupštini Društva.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti Upravni odbor Društva, Nadzorni odbor Društva ili aktivni član društva.

Zahtjev mora sadržavati osnove prekršaja člana ili članova Društva koji podliježe stegovnoj odgovornosti prema stavku 1. ovog članka, uz navođenje svjedoka koji mogu potvrditi navode iz prijave, te se prijava naslovljava na Sud časti  i predaje u tajništvu Društva.

Predsjednik Suda časti  dužan je sazvati sjednicu u što kraćem roku,  a najkasnije 30 dana od zaprimanja prijave.

Sud časti donosi odluke i zaključke većinom glasova svih članova .

Odluka sadrži sastav Suda časti, podnositelja zahtjeva, ime i prezime prijavljenog člana, detaljan opis povrede, vrstu i trajanje stegovne mjere, te uputu o pravnom lijeku.

Odluku potpisuje predsjednik Suda časti ili osoba koja predsjedava sjednicom.

Ako Sud časti  utvrdi da zahtjev za pokretanje stegovnog postupka nije opravdan, isti će se  zaključkom odbiti.

Zaključak se dostavlja prijavljenom članu Društva i podnositelju zahtjeva.

Ako je podnositelj zahtjeva neovlašten za pokretanje postupka ili se utvrdi da ne postoje pretpostavke za pokretanje postupka Sud časti zahtjev će odbaciti zaključkom.

Zaključak se dostavlja prijavljenom članu društva i podnositelju zahtjeva.

Zaključak sadrži sastav Suda časti, podnositelja zahtjeva, ime i prezime prijavljenog člana, te završnu izreku s kratkim obrazloženjem.

U zavisnosti od utvrđenih činjenica, utvrđene namjere počinitelja, kao i nastalih štetnih posljedica Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:

- Opomena ili ukor; za lakše prijestupe
- Zabrana sudjelovanja u planinarskim akcijama i obavljanje funkcija u tijelima društva u trajanju od 1 godine; za teže prijestupe
Isključenje iz društva privremeno,  6 ili 12 mjeseci ili trajno isključenje iz Društva; za najteže prijestupe

Prijavljena osoba kojoj je izrečena jedna od mjera za lakše i teže prijestupe ima pravo podnijeti žalbu na odluku Suda časti  Upravnom odboru Društva i to najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

Prijavljena osoba kojoj je izrečena mjera za najteže prijestupe ima pravo podnijeti žalbu Skupštini Društva i to putem Upravnog odbora društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

Rok za podnošenje prijave je 3 mjeseca od dana počinjenja djela, a istekom tog perioda nastaje zastara prijave.

Zastara pokretanja stegovnog postupka po predmetu prijave Sudu časti je 30 dana, računajući od dana njenog podnošenja.

Sve navedeno u ovom članku dodaje se, uz tijek postupka, Pravilniku o radu Suda časti kojeg donosi Upravni odbor.

5. PREDSJEDNIK

Članak 29.

Kandidata za Predsjednika Društva predlažu Skupštini tri (3) aktivna člana Društva uz prilog pisane kandidature predloženog kandidata. Dotadašnji predsjednik ne mora biti predložen od članova Društva nego, ako želi i može nastavljati obavljati tu funkciju, daje izjavu da želi nastaviti mandat i time postaje kandidat.

U slučaju ako nema drugih kandidata za funkciju predsjednika Društva dotadašnji predsjednik, ako nema zakonskih niti osobnih zapreka, produžava mandat na još četiri (4) godine. U tom slučaju Skupština mora izglasavanjem potvrditi produžetak mandata.

U slučaju ako dotadašnji predsjednik odustaje od funkcije iz bilo kojeg razloga, a nema najavljenih prijedloga, prisutni aktivni članovi predlažu kandidata. Ako ima više prijedloga prelazi se na tajno glasovanje.

Predsjednika bira Skupština neposredno, javnim glasovanjem, a na temelju pisane kandidature. Ako je za predsjednika predloženo više kandidata prelazi se na tajno glasovanje.

Ako u prvom krugu glasovanja niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu nazočnih aktivnih članova Skupštine, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova. Ako u prvom krugu po broju glasova više kandidata dijele drugo mjesto, svi oni ulaze na izbornu listu u drugom krugu glasovanja. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat s najvećim brojem glasova.

Mandat Predsjednika traje četiri (4) godine, nakon čega može biti ponovno biran.

Za svoj rad Predsjednik Društva odgovoran je Skupštini.

Predsjednik Društva po položaju je predsjednik Upravnog odbora i Skupštine Društva.

Članak 30.

Predsjednik društva:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- odgovoran je za zakonitost rada Društva i njegovih tijela, vodeći računa da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Društva,
- skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog plana i godišnjeg financijskog izvješća,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
- vodi potrebnu skrb o imovini Društva i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Društva,
- potiče aktivnosti na razvoju i promicanju Društva, planinarstva općenito
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- saziva i vodi sjednice Skupštine,
- saziva i vodi sjednice Upravnog odbora
- sukladno odlukama tijela Društva potpisuje akte, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva
- daje naloge za korištenje financijskih sredstava Društva sukladno financijskom planu i odlukama tijela Društva
- predlaže Skupštini za imenovanje kandidata za dopredsjednika i tajnika Društva te druge članove Tijela Društva;
- odgovoran je za pravovremeno podnošenje zahtjeva za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nakon održane izborne sjednice Skupštine ili donošenja izmjena i dopuna Statuta Društva, odnosno dostavljanje zapisnika Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
- obavlja i druge zadaće po ovlasti Skupštine utvrđene općim aktima ili ovim Statutom a u interesu Društva
- predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini

Predsjednik može biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

- na svoj zahtjev,
- ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
- ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama,
- ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Društva prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Društva za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge. U tom slučaju novog Predsjednika predlaže Upravni odbor.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata, postupa se po čl. 29. alineja 3 ovog Statuta.

6. DOPREDSJEDNIK

Članak 31.

Društvo ima dopredsjednika. Dopredsjednika bira Skupština Društva na mandat od četiri (4) godine, a na tu dužnost može biti ponovno biran. Dopredsjednik Društva pomaže predsjedniku Društva u obavljanju njegovih zadaća.

Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika Društva u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti obavljanja poslova i zadaća te u tom slučaju ima sva njegova prava i obveze.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Dopredsjednik Društva može biti razriješen i prije isteka mandata i to:

- na svoj zahtjev,
- ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
- ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama,
- ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu.

7. TAJNIK

Članak 32.

Tajnika bira Skupština Društva na vrijeme od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan / biran. Tajnik Društva u svom je radu samostalan i za svoj rad je odgovoran Skupštini.

Tajnik Društva obavlja sljedeće zadaće i poslove:

- operativno organizira rad i poslovanje Društva;
- obavlja stručno-administrativne poslove za Društvo;
- priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i Skupštine;
- pomaže predsjedniku u izvršavanju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva;
- vodi zapisnike Upravnog odbora i arhivu Društva, osim ako Upravni odbor za te poslove ne zaduži drugoga člana Društva;
- vodi Registar članova Društva;
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

- na svoj zahtjev,
- ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
- ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu. 

VIII. OPOZIV TIJELA DRUŠTVA

Članak 33.

Upravni odbor i Predsjednika Društva, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom. 

Prijedlog za opoziv predsjednika Društva mogu podnijeti Upravni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine Društva.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika, tajnika ili pojedinog člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može podnijeti predsjednik ili najmanje trećina članova Skupštine Društva.

U slučaju da član Tijela Društva podnese ostavku ili ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama Statuta, razrješuje se s dužnosti člana. Prijedlog za razrješenje člana pojedinog Tijela Društva daje predsjednik Upravnog odbora, a odlukom natpolovične većine preostalih članova Upravnog odbora, imenuje se novi član. Izbor kooptiranih članova mora se potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. Tijekom mandata na navedeni način može se zamijeniti najviše dva člana pojedinog Tijela Društva.

Predsjednik Društva, odnosno član tijela Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine koji čine kvorum.

Mandat naknadno izabranog člana traje do isteka mandata tijela u koje je biran.

Ako Skupština razriješi sva tijela Društva, tada bira nova tijela Društva na puni mandat.

Svaki član tijela Društva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

IX. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. BLAGAJNIK DRUŠTVA

Članak 34.

Blagajnika bira Upravni odbor većinom glasova nazočnih članova na vrijeme od četiri (4) godine i može biti ponovno biran.

Blagajnik može biti bilo koji aktivni član Društva, bez obzira na funkciju ako mu taj rad ne utječe na obavljanje iste.

Za pomoć blagajniku u obavljanju složenijih stručnih, računovodstvenih i/ili administrativnih poslova Društvo odlukom Upravnog odbora može angažirati pojedinca ili radnu skupinu unutar Društva, vanjske suradnike ili pružatelje usluga.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 - na svoj zahtjev,
- ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
- ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Blagajnik društva obavlja slijedeće zadatke i poslove:

- prikuplja godišnju članarinu
- vodi izmjene stanja dnevne blagajne
- priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće
- vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa
- vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i drugu financijsku dokumentaciju u skladu s odlukama Upravnog odbora i računovodstvenim propisima
- u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva 

2. IMOVINA

Članak 35.

Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva kojima Društvo upravlja i raspolaže.

Članak 36.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Društvo ostvaruje novčana sredstva od:

- članarina i upisnina
- donacija, poklona i sponzorstava
- prihoda od imovine i imovinskih prava
- dotacije prema programu djelatnosti
- financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- iz fondova i/ili iz inozemnih izvora
- obavljanjem djelatnosti i gospodarske djelatnosti
- druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Društvo upravlja imovinom i dužno je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 38.

Primici i izdaci Društva određuju se financijskim planom.

Usvojeni financijski plan koji se donosi za jednu godinu može se prema potrebi mijenjati.

Izmjene financijskog plana donosi Skupština Društva.

Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva.

Članak 39.

Odluku o stjecanju, raspolaganju i upravljanju imovinom Društva donosi Upravni odbor Društva, o čemu izvještava Skupštinu Društva.

Članak 40.

Imovinom koja je stečena donacijom ili novčanim sredstvima Hrvatskog planinarskog Saveza udruga mora upravljati prema propisanim uvjetima Hrvatskog planinarskog Saveza. Ako se tom imovinom ne upravlja načelom dobrog gospodara Hrvatski planinarski Savez može tražiti njen povrat ili je predati na upravljanje drugom planinarskom Društvu.

Članak 41.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva odnosno stjecanja imovine Društvo može obavljati dopuštene djelatnosti sukladno Statutu, a u skladu sa Zakonom.

Odluku o obavljanju dopuštene djelatnosti donosi Upravni odbor Društva sukladno Zakonu, a moguća ostvarena dobit koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva.

3. LIKVIDATOR

Članak 42.

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba, član društva ili osoba koja nije član društva.

Likvidator društva zastupa društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 43.

Društvo članovima i organizacijskim jedinicama u Društvu te pojedincima i organizacijama izvan Društva dodjeljuje nagrade, priznanja i pohvale.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu te doprinos u razvoju Društva dodjeljuje se Društveno priznanje.

Za zasluge i doprinos svojih članova u razvoju planinarstva Društvo može Hrvatskom planinarskom savezu podnijeti prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza. Predlagatelj za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza je Upravni odbor Društva, a prilikom predlaganja poštuju se kriteriji Pravilnika o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

Društvo vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama i priznanjima.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 44.

Razlozi za prestanak postojanja Društva jesu:

         odluka skupštine o prestanku Društva

         u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama

         protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana

         pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva

         pokretanje stečajnog postupka

         ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva, ako je na sjednici Skupštine prisutna natpolovična većina aktivnih članova Skupštine, a odluku o prestanku postojanja donosi se većinom glasova prisutnih.

XII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 45.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu. U slučaju nepostojanja navedenih (udruge, ustanove ili zaklade) imovina se predaje Gradu Drnišu.

Društvo nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva niti osobama ovlaštenim za zastupanje.

XIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 46.

Spor/sukob interesa smatra se svako djelovanje člana Društva u drugoj organizaciji iz područja djelatnosti Društva, a kojim član/zaposlenik Društva ostvaruje financijsku ili drugu korist, te ako je riječ o poslovima koji bi mogli negativno utjecati na rad Društva i konkurirati joj.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Društva u cjelini, odnosno ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa skupština imenuje arbitražno vijeće između aktivnih članova Društva.

Sastav, mandate, način odlučivanja vijeća uređuje se Pravilnikom arbitražnog vijeća koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja koji se odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.

Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, a u zakonskom roku, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XIV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZU I ŠTETU

Članak 47.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva, za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

XV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Inicijativu za donošenje, te izmjene i dopune Statuta Društva mogu dati:

 • Skupština,

 • Upravni odbor,

 • Predsjednik,

 • Nadzorni odbor,

 • 1/3 aktivnih članova

Inicijator za donošenje, izmjene i dopune Statuta prijedlog dostavlja članovima radi davanja primjedbi i prijedloga. Nakon roka od deset (10) dana Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i dostavlja Skupštini na usvajanje. Skupština donosi Statut Društva.

Autentično tumačenje Statuta ili drugih akata Društva daje tijelo koje ga je donijelo.

Sva unutarnja pitanja Društva koja zahtijevaju podrobnu raspravu, bit će uređena općim aktima koje donosi ili potvrđuje Skupština Društva.

Članak 49.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

Članak 50.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor ili Predsjednik Društva.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva koji je donijela Skupština 12. srpnja 2015. godine i sve njegove izmjene i dopune. Postojeće akte potrebno je uskladiti s ovim Statutom.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga RH pri Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove Šibensko-Kninske županije.

Predsjednik Planinarskog društva „Promina“ Drniš

Božo Strunje